Č. 1 v Evropě
Místní a mezinárodní aukce
Bezpečnost

Všeobecné podmínky kupujícího

Všeobecné podmínky online aukce

 

PŘIJETÍ PODMÍNEK. Než si zakoupíte (jakožto „Kupující“)  prostřednictvím Merkandi (auctions.merkandi.com) jakoukoliv položku od Prodávajícího, Merkandi (auctions.merkandi.com) vyžaduje, abyste si přečetli a přijali Všeobecné podmínky. ZAŠKRTNUTÍM POLÍČKA VEDLE „VŠEOBECNÉ PODMÍNKY“ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI, POROZUMĚLI A SOUHLASÍTE SE VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKY KUPUJÍCÍHO A DALŠÍMI PŘEDPISY OBSAŽENÝMI ZDE S ODVOLÁNÍM NA NĚ A ŽE SE ZAVAZUJETE NÉST FINANČNÍ ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ Merkandi (auctions.merkandi.com) A NÁKUP VYBAVENÍ. Pokud nepřijmete Všeobecné podmínky, nebudete moci    přídavat nabídky ani nakupovat Zařízení prostřednictvím Merkandi (auctions.merkandi.com). V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na adrese aukce@merkandi.cz.

 

ČLÁNEK 1. DEFINICE

Souhlas: potvrzení od Merkandi (auctions.merkandi.com) pro uživatele o uzavření kupní smlouvy, formou vystavené faktury

Nákup: skutečné dodání předmětu aukce kupujícímu nebo oprávněným stranám kupujícího ve lhůtě stanovené společností Merkandi (auctions.merkandi.com).

Všeobecné obchodní podmínky pro kupující: tyto všeobecné obchodní podmínky pro aukce.

Aukce: jakákoli neodvolatelná nabídka položky předložená uživateli na auctions.merkandi.com

Kombinace serii: kombinace serii, různých položek, které jsou vydraženy pod jedním číslem serie. 

Převod vlastnictví: převod vlastnictví a související riziko vlastníka položky na kupujícího při přidělení, potvrzené formulářem pro uvolnění zboží.

Uživatel: dospělá fyzická nebo právnická osoba s právní způsobilostí využívat zdroje společnosti, která se zaregistrovala na webových stránkách auctions.merkandi.com, za účelem podání nabídky, prodeje položky nebo zájemce o informování o produktech nabízených k prodeji společností Merkandi (alitrada). com).

Uživatelská smlouva: dohoda mezi společností Merkandi (auctions.merkandi.com) a uživatelem uzavřená registrací a opravňující uživatele k podávání nabídek na webových stránkách auctions.merkandi.com.

Serie (předmět): položka nebo několik položek, které jsou draženy společně (pod jedním aukčním číslem).

Den prohlidky (inspekce): konkrétní datum stanovene společnosti Merkandi (auctions.merkandi.com), během kterého je kupujícímu nabídnuta možnost prohlížení a kontroly položek, které mají být zakoupeny, před uzavřením kupní smlouvy.

Kupní smlouva: kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem Merkandi (auctions.merkandi.com), kupujícím.

Kupní cena: částka předložené nejvyšší nabídky plus aukční poplatek Merkandi (auctions.merkandi.com) a příslušná DPH.

Kupující: uživatel, který v aukci zadal nejvyšší nabídku a tato nabídka byla přijata.

Klient: fyzická nebo právnická osoba, která objednala společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) za účelem zprostředkování prodeje jedné nebo různých položek, vlastním jménem a účtem nebo jménem a účtem třetí strany, např. Dodavatele.

Veřejná aukce: dražba prováděná dražitelem, na níž mohou být kupující osobně přítomni.

Aukční poplatek: aukční náklady fakturované kupujícímu s příslušnou dani, stanovené na základě konečné prodejní ceny.

Nabídka prostředníka (aukční automat): v nabídce prostředníka uživatel uvádí maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za serii / položku. Aukční systém zajišťuje, že po podání nabídky

třetí stranou je jménem uživatele okamžitě předložena mírně vyšší nabídka, pokud nebyla překročena maximální částka uvedená uživatelem. Uživatel může zrušit automatickou nabídku pouze předložením statické nabídky, která je v té době nejvyšší nabídkou.

 

Registrace: registrace uživatele na webu auctions.merkandi.com správným a úplným vyplněním registračního formuláře na webu.

Statická aukce: ve statickém nabízení uživatel podá nabídku pevné částky za každou šarži / položku.

Podrobné podmínky aukce pro kupující: další podmínky vztahující se k účasti na konkrétní aukci.

Přidělení: Prohlášení Merkandi (auctions.merkandi.com), že šarže nebo kombinace šarží byla přidělena po zaplacení kupní ceny pro nejvyšší nabídku předloženou v aukci.

Merkandi (auctions.merkandi.com):  Merkandi LTD / nebo její dceřiné společnosti, podle informací na webové stránce auctions.merkandi.com

Aukce: veřejný prodej předmětů organizovaných společností Merkandi (auctions.merkandi.com) na internetu.

MBid: systém zadávání nabídek před zahájením aukce.

Prodejce: fyzická nebo právnická osoba, která chce prodat zboží kupujícímu prostřednictvím aukční platformy Merkandi (auctions.merkandi.com).

Webová stránka: web www.auctions.merkandi.com Merkandi LTD se sídlem v Anglii a všemi dalšími (budoucími) webovými stránkami registrovanými jménem Merkandi (auctions.merkandi.com), které se používají pro aukční systém Alitrada

Položky: movité věci, které se prodávají v aukci.

 

ČLÁNEK 2. POUŽITI 

 

2.1 Podmínky použití se vztahují k relaci mezi kupujícími (uživateli) na jedné straně a Merkandi (auctions.merkandi.com) na straně druhé na aukční platformě Alitrada.

2.2 Použití Všeobecných podmínek jiných než tyto Všeobecné podmínky, Všeobecné aukční podmínky a (pokud

se vztahují) Podrobné aukční podmínky jsou vyloučeny.

2.3 Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů, prodejců a kupujících v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů na svých webových stránkách. Žádná jiná osoba než Merkandi (auctions.merkandi.com) je nesmí používat pro vlastní komerční účely.

2.4 Registrací pomocí formuláře dostupného za tímto účelem na Webových stránkách prohlašuje každý Uživatel, že si přečetl tyto Pravidla a přijímá je.

 

ČLÁNEK 3. AUKCE

3.1 Merkandi (auctions.merkandi.com) si vyhrazuje právo aukci zrušit, aukci ukončit před časem uvedeným na webových stránkách nebo aukci prodloužit. Pokud se vyskytnou technické problémy a web není plně přístupný nebo nedostupný všem uživatelům, má společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) právo prodloužit aukci o 24 hodin.

3.2 Registrací uživatel prohlašuje, že si je vědom zvláštních podmínek online aukce a možných chyb v popisu / fotografiích. Merkandi (auctions.merkandi.com) tímto vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody, přímé a / nebo nepřímé které by mohly nastat, včetně, ale nikoli pouze, škod způsobených používáním webové stránky, pokud není způsobena úmyslnou nebo neúmyslnou nedbalostí ze strany Merkandi (auctions.merkandi.com). Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) zejména neodpovídá za žádné škody vzniklé jakýmkoli způsobem a / nebo vyplývající z:

 • Akce uživatelů, které jsou údajně navrženy informacemi na webu;

 • Neschopnost (plně) používat webovou stránku a / nebo jakoukoli poruchu webové stránky nebo základního systému;

 • Dávkové nedodržení specifikací uvedených na webových stránkách;

 • Skutečnost, že informace na webu jsou nesprávné, neúplné nebo zastaralé;

 • Chyby v softwaru a / nebo systému webu;

 • Nelegální používání systémů, včetně používání webových stránek Merkandi (auctions.merkandi.com) třetí stranou;

 • Akce prodávajícího po uzavření kupní smlouvy uživatelem s prodávajícím. 

ČLÁNEK 4. ORGANIZACE AUKCI

4.1 Merkandi (auctions.merkandi.com) provádí organizaci, přípravu, realizaci a ukončení aukce.

4.2 Merkandi (auctions.merkandi.com) má právo před nebo během aukce bez udání důvodu:

 

 • zrušit nabídku uživatele;

 • vyloučit jednoho nebo více uživatelů z aukce;

 • kombinovat předměty, rozdělovat na části a stahovat části z aukce;

 • opravovat chyby v popisu aukce, aniž by uživatelé mohli tyto chyby využívat a / nebo uplatňovat jakákoli práva;

 • podnikněte další kroky, které jsou podle názoru Merkandi (auctions.merkandi.com) nutné.

 

4.3 Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) je oprávněna před a / nebo během účasti na některých aukcích a / nebo nabídkách na některé položky požadovat od uživatelů zálohu nebo jinou formu zabezpečení před pokračováním v dodávce nebo dražbě.

4.4 Zákazník a / nebo Merkandi (auctions.merkandi.com) jsou oprávněni do aukce přidat položky od jiného uchazeče.

4.5 Stanovisko Merkandi (auctions.merkandi.com) k tomu, co se stalo v aukci, je závazné.

 

ČLÁNEK 5. NABÍDKY; KUPNÍ SMLOUVA

5.1 Uživatel může na webové stránce podat nabídku na jednu nebo více položek. Každá nabídka je bezpodmínečná, neodvolatelná a bez výhrad. Merkandi (auctions.merkandi.com) a

/ nebo má prodejce právo odmítnout nabídku bez udání důvodu. Nabídky jsou odesílány bez aukčního poplatku Merkandi (auctions.merkandi.com) a DPH. Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo

prodávající je oprávněn předkládat nabídky.

5.2 Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) si vyhrazuje právo posoudit důvěryhodnost nabídek podaných na dražbě a odstranit a blokovat uchazeče. Žádný uživatel z toho nemůže těžit.

5.3 Nabídky mohou být před dražbou podány formou „statické dražby“, „automatické dražby“ nebo prostřednictvím systému MBid. Ve statické aukci uživatel podá nabídku ve formě pevné částky za každou partii. Použitím nabídkového stroje uživatel určí maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit. Aukční systém zajišťuje, že po podání nabídky třetí stranou je jménem uživatele okamžitě předložena mírně vyšší nabídka, pokud nebyla porušena maximální částka uvedená uživatelem. Uživatel může zrušit automatickou nabídku pouze předložením statické nabídky, která je v té době nejvyšší nabídkou. MBid je nabídkový software před zahájením aukce, podobný nabídkovému automatu.

 

5.4 Kupní smlouva je vytvořena na základě formuláře pro uvolnění zboží a vystavení faktury. Kupní smlouva je obvykle vytvořena pro uživatele, který učinil nejvyšší nabídku. Uplatňování ustanovení

článek 5.1, v souladu s podmínkami udělení ceny uvedenými v podrobných podmínkách aukce nebo z jiných důvodů, podle rozhodnutí Merkandi (auctions.merkandi.com), může být položka / položka přidělena jinému uživateli než uživateli, který v aukci podal nejvyšší nabídku.

5.5 Kupující je informován e-mailem do 48 hodin po uzavření aukce (kromě sobot, nedělí a státních svátků),

jménem prodávajícího (kupujících), že byla uzavřena kupní smlouva. Pokud uživatel neobdrží v této lhůtě e-mail, znamená to, že jeho nabídka nebyla vybrána.

5.6 Merkandi (auctions.merkandi.com) není stranou kupní smlouvy, ale pouze zprostředkovatelem při vytváření kupních smluv. Není-li stanoveno jinak, položky nabízené k aukci nejsou majetkem Merkandi (auctions.merkandi.com), ale majetkem prodávajícího. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno Merkandi (auctions.merkandi.com), ale třetí strana, která jedná jako prodávající, bude Merkandi (auctions.merkandi.com) jednat pouze jako poskytovatel pravidelných služeb nebo jako zprostředkovatel. V tomto druhém případě Merkandi (auctions.merkandi.com) jedná pouze jménem a ve prospěch Prodávajícího. V souladu s tím nebude uzavřena žádná kupní smlouva mezi společností Merkandi (auctions.merkandi.com) a kupujícím. V oznámení o aukci, v katalogu aukcí a / nebo v jakékoli jiné formě komunikace vydané Merkandi (auctions.merkandi.com), není-li stanoveno jinak, se aukce provádí jménem třetí strany.

5.7 Pokud se aukce koná „u notářského nebo soudního exekutora“, úředník dohlíží na podání nabídek a nabídky a řízení

Aukce.

5.8 Je-li dražba neveřejná, má kupující, který je fyzickou osobou, která nepůsobí jako profesionál nebo podnikatel, právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu do 14 dnů od přijetí nákupu. Pro uplatnění tohoto práva na odstoupení musí Merkandi (auctions.merkandi.com) obdržet od kupujícího písemné prohlášení o odstoupení.

5.9 Pokud kupující požaduje právo na odstoupení od smlouvy, bude Merkandi (auctions.merkandi.com) účtovat kupujícímu správní poplatek ve výši 25 EUR za každou vrácenou zásilku. Kupující rovněž nese veškeré náklady spojené s vrácením zakoupeného zboží.

5.10 Pokud Prodávající stanovil minimální aukční cenu (je pro kupujícího neviditelná), která nezahrnuje aukční poplatek a DPH a tato cena nebude dosažena na konci Aukce, bude Lot z aukce obvykle stažena. Pokud se šarže prodává se slovy „šarže má minimální cenu, prodej podléhá schválení prodávajícím“, má prodávající právo na konci aukce šarže neprodat. Tato nařízení proto vylučují, aby kupující využívali veškerá práva vyplývající z tohoto rozhodnutí.

5.11 Deklarované hodnoty položek na Merkandi (auctions.merkandi.com) ve vybrané měně jsou pouze informativní. Konverze ceníků dostupných na platformě (auctions.merkandi.com) jsou pouze pro nezávazné informace o zákaznících.

5.12 Minimální cena je nejnižší částka stanovená prodejcem, za kterou se zavazuje prodat předmět, pokud aukce skončí. Pokud není dosaženo minimální ceny, má prodávající 48 hodin na výběr kupujícího s nejvyšší nabídkou, která nepřesáhla minimální cenu. Po provedení výběru je kupní smlouva uzavřena. Pokud si prodejce nevybere kupujícího s nejvyšší nabídkou do 48 hodin od ukončení aukce, která nepřesahuje minimální cenu, aukce se uzavře a kupní smlouva nebude uzavřena.

 

ČLÁNEK 6. ZÁRUKY, REKLAMACE A NÁHRADY

6.1 Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo prodejce neposkytují žádnou záruku týkající se položky / položek a nároků třetích stran. Kupující se vzdává všech práv, na která nemá podle závazného práva nárok.

6.2 Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) a prodejce se snaží vyvinout co nejlepší úplnost, správnost a srozumitelnost popisu, fotografií, aukčních brožur a dalších reklam. Společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) a prodávající proto nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo neúplným popisem.

6.3 Pozemky se prodávají „tak, jak jsou“ ve stavu, v jakém existují v den aukce, se všemi souvisejícími výhodami a poplatky. Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo

prodávající neposkytuje žádnou náhradu za viditelné nebo skryté vady ani neposkytuje žádnou záruku týkající se úplnosti,

požadované dokumenty, množství, účinnost, prodejnost, existující nebo neexistující práva nebo nároky třetích stran nebo možnost převodu položek na třetí strany.

6.4 Vady jakéhokoli druhu, nenaplněná očekávání kupujícího a / nebo kupujících třetích stran nezakládají žádné právo

(škody) škody. Předpokládá se, že kupující provedl důkladnou vlastní analýzu před nákupem v aukci.

6.5 Pokud v souvislosti s věcmi existují nároky třetích stran na (duševní vlastnictví nebo jiná) vlastnická práva, včetně zachování vlastnického práva a / nebo práv třetích osob, je kupující povinen tyto věci uchovávat pro tyto třetí strany v rámci povinnosti převádět tyto položky třetím stranám.

Pokud jsou položky vráceny nepoškozené na první žádost Merkandi (auctions.merkandi.com), má kupující nárok na vrácení kupní ceny zaplacené za položku a kupní smlouva na tyto položky se považuje za ukončenou, aniž by Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo prodávající získali jakoukoli (odškodnění) odškodnění vůči kupujícímu. V opačném případě nemá kupující nárok na vrácení kupní ceny zaplacené za zboží.

 

ČLÁNEK 7. POVINNOSTI UŽIVATELE / KUPUJÍCÍHO

7.1 Kupující bude moci zkontrolovat položky před uzavřením kupní smlouvy v den a v době stanovené Prodávajícím a / nebo Merkandi (auctions.merkandi.com). Pokud není v popisu uvedeno jinak.

7.2 Popisy položek a veškeré informace poskytnuté společností Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo prodávajícím nebo jeho jménem budou poskytnuty podle jejich nejlepších znalostí a bude s nimi zacházet pouze

jako vodítko však Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo prodejci nezaručují jejich správnost. Všechny přeložené texty původního popisu na auctions.merkandi.com, následované slovy „Automatický překlad“, jsou příklady překladů, které nelze v žádném případě považovat za právně závazné. Pokud Merkandi (auctions.merkandi.com) ukáže nebo poskytne vzorek, model nebo příklad, je to vždy jen návod. Z toho nemohou vyplývat žádné nároky vůči Merkandi (auctions.merkandi.com).

Merkandi (auctions.merkandi.com) má právo napravit nepřesnosti ústních nebo písemných prohlášení. Kupující nesmí v tomto ohledu uplatnit žádné nároky. Merkandi (auctions.merkandi.com) nezodpovídá za nepřesnosti nebo neúplnost popisu zboží. Kupující není oprávněn odvolat nabídku na dražbě, v souladu s tím ukončit kupní smlouvu, pokud se ukáže, že předmět neodpovídá popisu.

7.3 Kupující - resp. Dopravce najatý dopravcem - je povinen řádně zkontrolovat zakoupené položky při nakládce / dodání. Podpisem formuláře pro uvolnění zboží / zboží kupující nebo přepravce výslovně přijímá výrobky v jejich aktuálním stavu, množství a kvalitě.

7.4 Kupující je povinen zaplatit aukční poplatek Merkandi (auctions.merkandi.com). Odměna společnosti Merkandi (auctions.merkandi.com) musí být také zaplacena, pokud je kupní smlouva uzavřena s třetí stranou z důvodu informací poskytnutých zákazníkem.

 

ČLÁNEK 8. PLATBY KUPUJÍCÍHO

8.1 Kupující je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení e-mailu s potvrzením vítězství v aukci (kupní smlouva) převést kupní cenu na číslo účtu uvedené na Merkandi (auctions.merkandi.com). Platby se provádějí v eurech nebo v jiné měně označené společností Merkandi (auctions.merkandi.com).

8.2 Pokud není kupní cena zaplacena včas, bude Merkandi (auctions.merkandi.com) dodatečně účtovat kupujícímu hodnotu 15% z kupní ceny, což je jednorázová částka na úhradu nákladů a / nebo mimosoudních nákladů plus zákonný úrok z dlužné částky která platba byla nakonec splatná až do dne platby.

8.3 Dílčí platby budou nejprve použity na úhradu nákladů, poté splatného úroku a nakonec na nákupní cenu.

8.4 Kupující, který chce zaplatit proforma fakturu osvobozenou od DPH z důvodu osvobození v souladu s čl. 138 § 1 směrnice 2006/112 / ES, musí splňovat následující podmínky:

 • Vyžádejte si formulář pro osvobození od DPH zasláním e-mailu na adresu aukce@merkandi.cz s doručením v rámci EU; a uveďte platné (aktivní) DIČ DPH EU

 • Správně vyplněný formulář je třeba naskenovat a odeslat na e-mail adresu: aukce@merkandi.cz. 

 • Musíte zaplatit proforma fakturu pomocí bankovního účtu v zemi, ve které je plátce DPH v EU registrován

8.5 V případě, že se prodané šarže vyvážejí mimo Evropskou unii, je nákup osvobozen od DPH. Doklad o vývozu bude potvrzen na dokladu EX-1, který předloží celní orgány. Pokud je kupující registrován u Merkandi (auctions.merkandi.com) jako osoba mimo EU, bude proforma faktura zaslaná kupujícímu prostřednictvím Merkandi (auctions.merkandi.com) včetně DPH. Platby přijaté společností Merkandi (auctions.merkandi.com) budou zahrnovat DPH, není-li uvedeno jinak. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu DPH do 40 pracovních dnů od doručení vývozních dokladů vývozci.

 

ČLÁNEK 9. BEZPEČNOST

9.1 Osoby vstupující do budov a prostor v den prohlídky nebo v den nákupu tak činí zcela na vlastní nebezpečí. Osoby jsou povinny

postupujte podle pokynů klienta, Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo třetích stran zapojených do Merkandi (auctions.merkandi.com), abyste zajistili bezpečnost všech přítomných osob.

9.2 Zákazník a Merkandi (auctions.merkandi.com) neodpovídají za škody způsobené přístupem do výše uvedených budov a prostor.

 

ČLÁNEK 10. NÁKUP

10.1 Pokud kupující splní všechny své platební závazky, může kupující v datech a na místech určených společností Merkandi (auctions.merkandi.com) vyzvednout danou dávku (šarže) na základě formuláře pro uvolnění přijatého zboží / položek. Toto je považováno za nákup. Kupující je povinen vyzvednout zboží / věci (zboží) nejpozději ve lhůtě stanovené v podrobných podmínkách aukce a / nebo e-mailem potvrzujícím, že aukce byla vyhraná (kupní smlouva). Merkandi (auctions.merkandi.com) se může dohodnout, že určité šarže mohou být získány až po zakoupení jiných šarží.

10.2 Kupující odpovídá za správné a včasné převzetí zakoupených předmětů.

10.3 Pokud kupující odmítne koupit nebo neposkytne informace nebo pokyny potřebné k uzavření kupní smlouvy, řádně zaplatil za předmět (y), ale nevyzvedl zakoupené položky v době a v termínu určeném Merkandi (auctions.merkandi.com), Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo prodejce bude oprávněn skladovat nakoupené zboží na riziko kupujícího, například po dobu až jednoho měsíce nebo méně. Pokud kupující i po uplynutí uvedené lhůty nesplní své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, uhradí kupující správní náklady, náklady na skladování a pojištění ve výši 5% z hodnoty nakoupených věcí (-t), nejméně však 350 EUR. Po uvedené jednoměsíční nebo kratší lhůtě poskytnuté společností Merkandi (auctions.merkandi.com) a / nebo prodávající předpokládá, že se kupující vzdal vlastnictví věcí, a společnost Merkandi (auctions.merkandi.com) bude mít právo věci znovu nakládat. Toto ustanovení se použije, aniž je dotčeno právo společnosti Merkandi (auctions.merkandi.com) požadovat plnění smlouvy vždy a v souladu s čl. 2 odst. 1 článek. 12.2.

požadovat plnou náhradu v případě, že kupující je v prodlení kvůli nesplnění jakéhokoli závazku z kupní smlouvy.

10.4 Kupující odpovídá za to, že jsou splněny všechny požadavky na vývoz produktů do země EU nebo do země mimo EU, bez ohledu na jejich povahu. To mimo jiné znamená, že kupující musí dodržovat zákony a předpisy dané země, získat všechny dokumenty vyžadované zákonem a v případě potřeby získat všechna požadovaná povolení. Vypořádat všechny daně a poplatky na vlastní pěst. Má-li být zboží přepravováno, je zákazník nebo kupující registrován v přepravních nebo celních dokladech jako odesílatel,

příjemce, nikoli Merkandi (auctions.merkandi.com).

10.5 K převodu vlastnictví věci (položek) dochází, když alokace, tj. Uvedení nakoupených položek k dispozici kupujícímu. Nákup nebo případně převod probíhá za přísných podmínek, že kupující zaplatil plnou kupní cenu a veškeré další částky, které mohou být splatné od kupujícího.

a - v případě prodeje jedné nebo více položek jménem správce - se souhlasem soudního vykonavatele a / nebo soudce dohlížejícího na prodej.

10.6 Je-li nutné nakoupit zakoupené předměty k zakoupení, učiní tak kupující na své vlastní riziko a riziko. Kupující je oprávněn rozebrat položky související s věcmi zakoupenými jiným kupujícím (tvořícím demontovatelnou část jiného zař&i

Denní oznámení o nových aukcích a novinkách na Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky.