Č. 1 v Evropě
Místní a mezinárodní aukce
Bezpečnost

Všeobecné podmínky prodávajícího

 Všeobecné podmínky pro prodávající na Merkandi Aukce

 

PŘIJETÍ PODMÍNEK. Než začnete prodávat (dále jako „Prodávající“) prostřednictvím Merkandi Aukce jakýkoli movitý nebo nemovitý majetek, Merkandi Aukce vyžaduje, abyste si přečetli a přijali Všeobecné podmínky. 

 

OZNAČENÍM MÍSTA VEDLE „Všeobecné podmínky“ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI, POROZUMĚLI A PŘIJIMÁTE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODÁVAJÍCÍ A DALŠÍ PODMÍNKY

ZDE ZAHRNUTÉ ODKAZEM NA TYTO PODMÍNKY A, ŽE BUDETE FINANČNĚ  ZODPOVIDAT ZA VAŠE POUŽITÍ Merkandi Aukce A PROVOZOVÁNÍ PRODEJE NA AUKČNÍ PLATFORMĚ. Pokud nepřijmete Všeobecné podmínky, nebudete prodávat movitý nebo nemovitý majetek prostřednictvím Merkandi Aukce. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adrese aukce@merkandi.cz

 

 

ČLÁNEK 1. DEFINICE

Souhlas: potvrzení od Merkandi Aukce pro uživatele o uzavření kupní / prodejní smlouvy, ve formě vystavené faktury

Prodej: skutečné dodání předmětu dražby kupujícímu nebo oprávněným stranám kupujícího ve lhůtě stanovené společností Merkandi Aukce.

Obecné podmínky aukce pro prodejce:Tyto všeobecné aukční podmínky.

Aukce: jakákoli neodvolatelná nabídka předložená uživateli pro položky na vícejazyčných platformách Merkandi Aukce

Kombinace serii: kombinace sérii, různé položky, které jsou prodávány pod jedním číslem šarže.

Převod vlastnictví: převod vlastnictví a související riziko vlastníka předmětu na kupujícího při alokaci, potvrzené formulářem pro uvolnění zboží.

Uživatel: ředitel; osoba, společnost, korporace nebo jiný subjekt, který opravňuje Merkandi Aukce k prodeji nebo prodeji prostřednictvím online aukce kombinace Lot nebo Lot jménem Prodávajícího, bez ohledu na to, zda jedná vlastním jménem nebo jménem třetí strany. V jakémkoli dokumentu (včetně reklamy, proforma faktury, faktury), bez ohledu na to, zda třetí strana uvedla přímý prodej nebo aukce, se Merkandi Aukce považuje za přímý prodej a / nebo aukci v jménem a ve prospěch Prodávajícího, pokud není výslovně písemně uvedeno v kupní smlouvě a / nebo písemně ve sdělení týkajícím se přímého prodeje a / nebo aukcí.

Uživatelská smlouva: smlouva mezi Merkandi Aukce a uživatelem uzavřená přes registrací a opravňující uživatele k prodeji na vícejazyčných platformách Merkandi Aukce.

Serie (předmět): položka nebo několik položek, které jsou draženy společně (pod jedním aukčním číslem).

Den prohlidky (inspekce): datum určené společnostmi Merkandi Aukce a / nebo prodávajícím, během nichž je kupujícímu nabídnuta možnost prohlížet a zkontrolovat položky, které mají být koupený, před uzavřením kupní smlouvy.

Kupní smlouva: kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím Merkandi Aukce.

Kupní cena: částka nejvyšší předložené nabídky plus aukční poplatek Merkandi Aukce a částka DPH.

Kupující: uživatel, který v aukci zadal nejvyšší nabídku a tato nabídka byla přijata.

Klient: fyzická nebo právnická osoba, která objednala u společnosti Merkandi Aukce zprostředkování prodeje jedné nebo různých položek, vlastním jménem a účtem nebo jménem a účtem třetí strany, například dodavatele.

Veřejná aukce: aukce prováděná dražitelem, na níž mohou být kupující osobně přítomni.

Aukční poplatek: aukční náklady fakturované kupujícímu se splatnými daněmi, stanovené na základě konečné prodejní ceny.

Nabídka prostředníka (aukční automat): v nabídce prostředníka uživatel uvádí maximální cenu, kterou je ochoten za položku / položku zaplatit. Aukční systém zajišťuje, že po podání nabídky třetí stranou je jménem uživatele okamžitě předložena mírně vyšší nabídka, pokud nebyla překročena maximální částka uvedená uživatelem. Uživatel může zrušit automatickou nabídku pouze předložením statické nabídky, která je v té době nejvyšší nabídkou.

Registrace :registrace uživatele na Merkandi Aukce správným a úplným vyplněním registračního formuláře na webových stránkách.

Statická aukce: ve statické aukci uživatel předloží nabídku ve formě pevné částky za každou sérii/ položku.

Podrobné podmínky aukce pro kupující :další podmínky vztahující se k účasti na konkrétní aukci.

Přidělení: Prohlášení Merkandi Aukce, že série nebo kombinace sérii byla přidělena po zaplacení kupní ceny pro nejvyšší nabídku předloženou v aukci.

Merkandi Aukce: Merkandi LTD jak je uvedeno na webových stránkách auctions.merkandi.com

Aukce : veřejný prodej předmětů organizovaný společností Merkandi Aukce na internetu.

MBid : systém zadávání nabídek před zahájením aukce.

Webová stránka: webové stránky auctions.merkandi.com, provozuje Merkandi LTD se sídlem v Anglii a všemi dalšími (budoucími) webovými stránkami registrovanými jménem Merkandi, které se používají pro aukční systém Merkandi.

Položky: movitý a nemovitý majetek, který je dražen.

 

ČLÁNEK 2. POUŽITI 

2.1 Podmínky používání se vztahují na vztah mezi prodejci (uživateli) na jedné straně a Merkandi Aukce na straně druhé na aukční platformě Merkandi.

2.2 Použití Všeobecných podmínek jiných než tyto Všeobecné podmínky, Všeobecné aukční podmínky a (pokud

platí) podrobné aukční podmínky jsou vyloučeny.

 

2.3 Merkandi Aukce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů, prodejců a kupujících v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů na svých webových stránkách. Žádná jiná osoba než aukce Merkandi je nesmí používat pro vlastní komerční účely.

2.4 Registrací pomocí formuláře dostupného pro tento účel na webu každý uživatel prohlašuje, že si přečetl tyto předpisy a přijímá je.

 

ČLÁNEK 3. AUKCE

3.1 Merkandi Aukce si vyhrazuje právo aukci zrušit, aukci ukončit před časem uvedeným na webových stránkách nebo aukci prodloužit. Pokud dojde k technickým problémům, což znamená, že web není plně přístupný nebo nedostupný všem uživatelům, má společnost Merkandi Aukce právo aukci prodloužit o 24 hodin.

3.2 Registrací uživatel prohlašuje, že si je plně vědom přidaných popisů / příloh / fotografií ke své aukční nabídce. Merkandi Aukce tímto vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoliv škody, přímé a / nebo nepřímé, které by mohly nastat, včetně, ale nikoli pouze, škod způsobených využíváním stránky, ledaže by to bylo způsobeno úmyslnou nebo neúmyslnou nedbalostí ze strany Merkandi Aukce. Společnost Merkandi Aukce zejména neodpovídá za žádné škody vzniklé jakýmkoli způsobem a / nebo vyplývající z:

 • Akce uživatelů, které jsou údajně navrženy informacemi na webu;

 • Neschopnost (plně) používat webovou stránku a / nebo jakoukoli poruchu webové stránky nebo základního systému;

 • Dávkové nedodržení specifikací uvedených na webových stránkách;

 • Skutečnost, že informace na webu jsou nesprávné, neúplné nebo zastaralé;

 • Chyby v softwaru a / nebo systému webu;

 • Nelegální používání systémů, včetně používání webové stránky Merkandi Aukce s třetí stranou;

 • Akce prodávajícího poté, co uživatel uzavřel kupní smlouvu s kupujícím.

 

 

ČLÁNEK 4. ORGANIZACE AUKCI

4.1 Merkandi Aukce organizuje, připravuje, provádí a ukončuje aukci.

4.2 Merkandi Aukce má právo před nebo během aukce bez udání důvodu:

 • zrušit nabídku uživatele;

 • odebrat nabídku prodejce;

 • jakýmkoliv způsobem upravovat nabídku prodejce;

 • vyloučit jednoho nebo více uživatelů z aukce;

 • kombinovat předměty, rozdělovat na části a stahovat části z aukce;

 • opravovat chyby v popisu aukce, aniž by uživatelé mohli tyto chyby využívat a / nebo uplatňovat jakákoliv práva;

 • podniknout další kroky podle stanoviska Merkandi Aukce.

4.3 Merkandi Aukce je oprávněna před a / nebo během účasti na některých aukcích a / nebo nabídkách na některé položky požadovat od uživatelů zálohu nebo jinou formu zabezpečení před pokračováním v dodávce nebo dražbě.

4.4 Zákazník a / nebo Merkandi Aukce jsou oprávněni do aukce přidat položky od jiného nabízejícího. 

4.5 Názor Merkandi Aukce ohledně toho, co se stalo během aukce, je závazný.

 

ČLÁNEK 5. NABÍDKY; KUPNÍ SMLOUVA

5.1 Nabídky jsou odesílány bez aukcího poplatku Merkandi Aukce a bez DPH. Merkandi Aukce a / nebo prodejce jsou oprávněni podat nabídku.

5.2 Merkandi Aukce si vyhrazuje právo posoudit důvěryhodnost nabídek podaných na aukci a odstranit a zablokovat uchazeče. Z toho nemůže mít prospěch žádný uživatel.

5.3 Nabídky lze podat formou „statické dražby“, „automatické dražby“ nebo prostřednictvím systému MBid před dražbou. Ve statické aukci uživatel podá nabídku ve formě pevné částky za každou partii. Používáním nabídky nabídne uživatel maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit. Aukční systém zajišťuje, že po podání nabídky třetí stranou je jménem uživatele okamžitě předložena mírně vyšší nabídka, pokud nebyla porušena maximální částka uvedená uživatelem. Uživatel může zrušit automatickou nabídku pouze předložením statické nabídky, která je v té době nejvyšší nabídkou. MBid je nabídkový software před zahájením aukce, funguje stejně jako nabídkový stroj.

5.4 Kupní smlouva je vytvořena na základě formuláře pro uvolnění zboží a vystavení faktury. Kupní smlouva je obvykle vytvořena pro uživatele, který učinil nejvyšší nabídku. Uplatňování ustanovení Článku 5.1, v souladu s podmínkami zadání uvedenými v podrobných podmínkách aukce nebo z jiných důvodů, může být částka / položka podle uvážení Merkandi Aukce připsána jinému uživateli, než je uživatel, který v aukci podal nejvyšší nabídku.

5.5 Do 48 hodin po uzavření aukce (mimo soboty, neděle a svátky) je kupující informován e-mailem,

jménem prodejce (prodejců), že byla uzavřena kupní smlouva. Pokud uživatel neobdrží v této lhůtě e-mail, znamená to, že jeho nabídka nebyla vybrána. 

5.6 Merkandi Aukce není stranou kupní smlouvy, ale pouze prostředníkem při vytváření kupních smluv. Není-li uvedeno jinak, série nabízené k dražbě nejsou majetkem Merkandi Aukce, ale majetkem prodávajícího. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno Merkandi Aukce, ale třetí strana, která jedná jako prodávající, bude Merkandi Aukce jednat pouze jako poskytovatel pravidelných služeb nebo jako zprostředkovatel. Ve druhém případě společnost Merkandi Aukce jedná pouze jménem a ve prospěch prodávajícího. V souladu s tím nebude uzavřena žádná kupní smlouva mezi Merkandi Aukce a kupujícím. V oznámení o aukci, v katalogu aukcí a / nebo v jakékoli jiné formě komunikace vydané společností Merkandi Aukce, není-li stanoveno jinak, se aukce provede jménem třetí strany.

5.7 Pokud se aukce koná „před notářem nebo soudním exekutorem“, úředník dohlíží na nabídku a nabídky a řízení

aukce.

5.8 Pokud je dražba neveřejná, má kupující, který je fyzickou osobou, která nepůsobí jako profesionál nebo podnikatel, právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu do 14 dnů od přijetí nákupu. Pro uplatnění tohoto práva na odstoupení musí Merkandi Aukce obdržet písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

5.9 Pokud kupující požaduje právo na odstoupení od smlouvy, společnost Merkandi Aukce účtuje kupujícímu správní poplatek ve výši 25 EUR za každou vrácenou sérii. Kupující rovněž nese veškeré náklady spojené s vrácením zakoupeného zboží.

5.10 Pokud Prodávající stanovil na aukci minimální prodejní cenu (není viditelná pro kupujícího), která nezahrnuje aukční poplatek a DPH a tato cena nebude dosažena na konci aukce, bude série z aukce stažena. Pokud se série prodává se slovy „Série má minimální cenu, prodej podléhá schválení prodávajícím“, má prodávající právo na konci aukce sérii neprodat. Tyto předpisy proto vylučují uplatnění všech práv vyplývajících z tohoto rozhodnutí ze strany kupujících.

5.11 Deklarované hodnoty položky na Merkandi Aukce ve vybrané měně slouží pouze pro informaci. Konverze ceníků dostupných na platformě Merkandi Aukce jsou pouze pro nezávazné informace pro zákazníky.

5.12 Minimální cena je nejnižší částka stanovená prodejcem, za kterou se zavazuje prodat předmět, pokud aukce skončí. Pokud není dosaženo minimální ceny, má prodávající 48 hodin na výběr kupujícího s nejvyšší nabídkou, která nepřesáhla minimální cenu. Po provedení výběru je kupní smlouva uzavřena. Pokud si prodejce nevybere kupujícího s nejvyšší nabídkou do 48 hodin od ukončení aukce, která nepřesahuje minimální cenu, aukce se uzavře a kupní smlouva nebude uzavřena.

 

ČLÁNEK 6. ZÁRUKY, REKLAMACE A NÁHRADY

6.1  Merkandi Aukce a / nebo prodejce neposkytují žádnou záruku týkající se sérii / položek nebo nároků třetích stran. Kupující se vzdává všech práv, na která nemá podle závazného práva nárok.

6.2 Merkandi Aukce a prodejce věnuje veškeré úsilí k dosažení co nejlepší úplnosti, správnosti a srozumitelnosti popisu, fotografií, aukčních brožur a dalších reklam. Merkandi Aukce a prodávající proto nezodpovídají za škody způsobené nesprávným nebo neúplným popisem.

6.3 Série se prodávají ve stavu „tak, jak jsou“, v jakém existují v den aukce, se všemi souvisejícími výhodami a poplatky. Merkandi Aukce neposkytuje žádnou náhradu za viditelné nebo skryté vady, ani neposkytuje žádnou záruku ve vztahu k úplnosti, požadovaným dokumentům, množství, plnění, převoditelnosti, existujícím nebo neexistujícím právům nebo nárokům třetích stran a / nebo možnosti převodu položek na třetí strany.

6.4 Jakákoliv vada jakéhokoli druhu, nesplňující očekávání kupujícího a / nebo kupujících třetích stran nedávají žádné právo na náhradu (škody). Předpokládá se, že kupující provedl důkladnou vlastní analýzu před nákupem v aukci.

6.5 Pokud ve vztahu k položkám Prodávajícího existují nároky třetích stran z důvodu (duševního vlastnictví nebo jiných) vlastnických práv, včetně zachování vlastnického práva a / nebo práv třetích osob, je Prodávající povinen tyto položky uchovat pro tyto třetí strany, v rámci povinnosti převést tyto položky třetím stranám. Pokud Prodávající vědomě nebo nevědomě uskuteční takovou aukci, má kupující právo na vrácení kupní ceny zaplacené za předmět a smlouva o koupi těchto položek se považuje za ukončenou, aniž by Merkandi Aukce a / nebo prodávající měli jakoukoli (kompenzační) kompenzaci vůči kupujícímu.

6.6 Merkandi Aukce nenese žádnou odpovědnost za bonitu kupujícího.

 

ČLÁNEK 7. POVINNOSTI UŽIVATELE / PRODÁVAJÍCÍHO

7.1 Prodávající je povinen umožnit kontrolu zboží před uzavřením kupní smlouvy v den a v době stanovené Merkandi Aukce. Pokud popis aukce neuvádí jinak.

7.2 Popisy položek a veškeré informace poskytnuté společností Merkandi Aukce nebo jejím jménem budou poskytovány podle jejich nejlepších znalostí a jsou považovány pouze za průvodce, avšak Merkandi Aukce nezaručují jejich správnost. Všechny přeložené texty původního popisu na Merkandi Aukce následované poznámkou „Automatický překlad“ jsou příkladem překladu, který nelze v žádném případě považovat za právně závazný. Pokud společnost Merkandi Aukce ukáže nebo poskytne vzorek, model nebo příklad, je to vždy jen návod. Z tohoto titulu nemohou vznikat žádné nároky vůči Merkandi Aukce.

Merkandi Aukce má právo napravit nepřesnosti ústních nebo písemných prohlášení. Prodávající nemůže v tomto ohledu uplatnit žádné nároky. Merkandi Aukce neodpovídá za žádné nepřesnosti nebo neúplnost v popisu položky. Prodávající není oprávněn stáhnout prodejní nabídku, resp. Ukončení smlouvy o provizi / zprostředkování, pokud se ukáže, že společnost Merkandi Aukce změnila popis na aukci prodávajícího.

 

7.3 Prodávající - resp. Dopravce najatý kupujícím - je povinen řádně zkontrolovat položky vydané při nakládce / dodání.

7.4 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen zaplatit aukční poplatek společnosti Merkandi Aukce. Uhrada pro Merkandi Aukce musí být také zaplacena, pokud je kupní smlouva uzavřena s třetí stranou z důvodu informací poskytnutých zákazníkem a / nebo prodávajícím.

7.5 Dokud nebude předmět prodeje prodán, zůstává předmět majetkem prodávajícího. Prodávající pojistí předmět proti požáru, jinému poškození a krádeži.

ČLÁNEK 8. PLATBY KUPUJÍCÍHO

8.1 Pokud kupující splní všechny své platební závazky, zavazuje se Merkandi Auctions poskytnout prodávajícímu údaje k dokončení transakce. Merkandi Auctions nezprostředkovává platby za dražené předměty a nezodpovídá za platby, které obdrží prodávající, ani za zboží, které obdrží kupující.

8.2 Pokud není kupní cena zaplacena včas, bude Merkandi Aukce dodatečně účtovat kupujícímu penále v hodnotě 15% z kupní ceny, což je jednorázová částka na úhradu nákladů a / nebo mimosoudních nákladů plus zákonný úrok z dlužné částky počínaje dnem, kdy byla částka splatná do dne uhrazení platby. Prodávající souhlasí s vybíráním od kupujícího dalších poplatků, na které ale Prodávající nemá nárok. 

8.3 Kupující, který chce zaplatit zálohovou fakturu osvobozenou od DPH z důvodu osvobození v souladu s čl. 138 § 1 směrnice 2006/112 /WE, musí splňovat následující podmínky:

 • Vyžádejte si formulář pro osvobození od DPH zasláním e-mailu na adresu auctions@merkandi.com ve spojení s dodání v rámci EU; a uveďte platné (aktivní) DIČ EU

 • Správně vyplněný formulář je třeba naskenovat a odeslat na e-mailovou adresu: auctions@merkandi.com

 • Musíte zaplatit zálohovou fakturu pomocí bankovního účtu v zemi, ve které je plátce DPH v EU registrován

8.4 V případě, že se prodané série vyvezou mimo Evropskou unii, je nákup osvobozen od DPH. Doklad o vývozu bude potvrzen na dokladu EX-1, který předloží celní orgány. Pokud kupující registrován na Merkandi Aukce je ze státu mimo EU, bude zálohová faktura zaslaná kupujícímu společností Merkandi Aukce zahrnovat DPH. Platba přijatá přes Merkandi Aukce bude zahrnovat DPH, není-li uvedeno jinak. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu DPH do 40 pracovních dnů od doručení vývozních dokladů kupujícím.

 

 

ČLÁNEK 9. BEZPEČNOST

9.1 Osoby vstupující do budov a prostor v den prohlídky nebo v den nákupu tak činí zcela na vlastní nebezpečí. Osoby jsou povinny řiďte se pokyny klienta, Merkandi Aukce a / nebo třetích stran zapojených do Merkandi Aukce, abyste zajistili bezpečnost všech přítomných osob.

9.2 Prodávající a Merkandi Aukce neodpovídají za škody vzniklé v důsledku přístupu do výše uvedených budov a prostor.

 

ČLÁNEK 10. NÁKUP

10.1 Pokud kupující splní všechny své platební závazky, umožní prodávající ve stanovených termínech a místech inkasování dané série na základě formuláře pro uvolnění výrobku / zboží (položek) poskytnutého kupujícím. Merkandi Aukce a / nebo prodejce se mohou dohodnout, že určité položky mohou být získány až po zakoupení jiných položek.

10.2 Prodávající odpovídá za správné a včasné dodání zakoupeného movitého a / nebo nemovitého majetku kupujícímu.

10.3 Pokud kupující odmítne koupit nebo neposkytne informace nebo pokyny potřebné k uzavření kupní smlouvy, řádně zaplatil za předmět (y), ale nevybíral zakoupené položky v době a v termínu stanoveném Merkandi Aukce a / nebo prodávajícím, Merkandi Aukce a / nebo prodávající bude je oprávněn skladovat nakoupené zboží na riziko kupujícího, například až jeden měsíc nebo méně. Pokud kupující i po uplynutí uvedené lhůty neplní své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, hradí kupující správní náklady, skladování a pojištění ve výši 5% z hodnoty zakoupené věci, nejméně však 350 EUR. Po uplynutí měsíční nebo kratší lhůty stanovené společností Merkandi Aukce a / nebo prodávajícím se předpokládá, že se kupující vzdal vlastnictví věcí, a Merkandi Aukce a / nebo prodávající budou mít právo s věcmi znovu nakládat. Toto ustanovení se použije, aniž je dotčeno právo společnosti Merkandi Aukce požadovat kdykoli plnění smlouvy.

10.4 Prodejce odpovídá za zajištění toho, aby byly splněny všechny požadavky zemí EU nebo zemí mimo EU, a to bez ohledu na jejich povahu, týkající se prodaného movitého nebo nemovitého majetku. To mimo jiné znamená, že prodávající musí dodržovat zákony a předpisy dané země, získat všechny dokumenty vyžadované zákonem a v případě potřeby získat všechna požadovaná povolení. Vypořádat všechny daně a poplatky na vlastní pěst. Pokud mají být položky přepraveny, je zákazník nebo kupující registrován v přepravních nebo celních dokladech jako odesílatel, příjemce a nikoli Merkandi Aukce.

10.5 Vlastnictví položky (položek) se převádí po přidělení, tj. Uvedení nakoupených položek k dispozici kupujícímu. Nákup nebo případně převod probíhá za přísných podmínek, že kupující zaplatil plnou kupní cenu a veškeré další částky, které mohou být splatné od kupujícího.

a - v případě prodeje jedné nebo více položek jménem správce - se souhlasem soudního vykonavatele a / nebo soudce dohlížejícího na prodej.

10.6 Je-li nutné nakoupit zakoupené předměty k zakoupení, provede tak kupující na své vlastní riziko a riziko. Kupující je oprávněn rozebrat položky související s věcmi zakoupenými jiným kupujícím (tvořícím demontovatelnou část jiného zařízení, které není předmětem nákupu), pouze po obdržení výslovného písemného souhlasu Merkandi Aukce a / nebo prodávajícího. Kupující odpovídá za škody vzniklé při demontáži proti Merkandi Aukce a / nebo nárokům prodávajícího a třetích stran.

10.7 Kupující vyžaduje výslovný souhlas společnosti Merkandi Aukce a / nebo prodávajícího, aby použil svůj vlastní vysokozdvižný vozík k přemístění a / nebo načtení dávky. Kupující si je vědom příslušných zá

Denní oznámení o nových aukcích a novinkách na Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky.