Č. 1 v Evropě
Místní a mezinárodní aukce
Bezpečnost

Ochrana osobních údajů

Informace o zásadách ochrany osobních údajů

1. Název a adresa správce údajů

Správce údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů na ochranu údajů členských států a dalších ustanovení o ochraně údajů je:

Merkandi Ltd

Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham, Velká Británie

Telefon: +44 20 7617 7515

E-mail: auctions@merkandi.com

Web: www.auctions.merkandi.com 


 

2. Adresa úředníka pro ochranu údajů

Správce správce údajů je:

Merkandi Ltd

Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham, Velká Británie

Telefon: +44 20 7617 7515

E-mail: auctions@merkandi.com

 

3. Obecné informace o zpracování dat

           1. Rozsah zpracování osobních údajů

           Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze v případě, že je nutné poskytnout funkční web a náš obsah a služby. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pouze pravidelně se souhlasem uživatele.               Výjimky jsou ty, ve kterých nelze získat předchozí souhlas z právních nebo nepřímých důvodů a zpracování údajů  je povoleno zákonem.

            2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

           Dokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, Čl. 6 doložka 1 a) Právní základ poskytuje obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

          Zpracováním osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, Čl. 6 doložka 1 lit. b GDPR se použije jako právní základ. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení služby před                      uzavřením smlouvy.

          V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které pro naši společnost platí, čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR platí jako právní základ. V případě, že věcné zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické                    osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 1 lit. d GDPR platí jako právní základ. Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů             nepřeváží nad prvním zájmem, čl. 6 doložka 1 lit. f GDPR platí jako právní základ pro zpracování.

      3. Odstranění dat a doba uložení

     Jakmile osobní účel subjektu údajů přestane platit, budou vymazány nebo blokovány. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud byly poskytnuty evropským nebo vnitrostátním zákonodárcem v právních předpisech, předpisech nebo         jiných ustanoveních EU, na něž se správce vztahuje. Blokování nebo vymazání údajů bude provedeno i po uplynutí doby uchovávání uvedené ve výše uvedených normách, ledaže by uložení dat bylo nezbytné pro uzavření nebo plnění               smlouvy.

 

4. Poskytování webových stránek a vytváření protokolů

 1. Popis a rozsah zpracování dat

      Při každé návštěvě našeho webu náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému počítače, který k vám přistupuje.

      Shromažďují se následující údaje:

     (1) Informace o typu prohlížeče a použité verzi

    (2) Operační systém uživatele

    (3) Poskytovatel internetových služeb uživatele

    (4) IP adresa uživatele

    (5) Datum a čas přístupu

    (6) Webové stránky, ze kterých systém uživatele přichází na naše webové stránky

    (7) Webové stránky otevřené uživatelským systémem prostřednictvím naší webové stránky Protokoly obsahují IP adresu nebo jiná data, která umožňují přiřazení uživateli. To může nastat například v případě, že odkaz na stránku, ze které               uživatelé přistupují na stránku, nebo odkaz na stránku, na kterou uživatel přepíná, obsahuje osobní údaje.

        Data jsou také uložena v protokolech našeho systému. K ukládání těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele nedochází.

 

        2. Právní základ pro zpracování údajů

         Právním základem pro dočasné uložení údajů a protokolů je čl. 6 doložka 1 (f) GDPR.

 

        3. Účel zpracování dat

        Aby bylo možné webovou stránku doručit do vašeho počítače, je nezbytné dočasné uložení IP adresy systémem. Za tímto účelem zůstává IP adresa uživatele po celou dobu relace uložena.

        Data jsou ukládána do protokolů, aby byla zajištěna funkčnost webu. Data se také používají k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. V této souvislosti není pro marketingové účely prováděno žádné                 vyhodnocení údajů. K těmto účelům patří i náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. 6 doložka 1 (f) GDPR.

 

        4. Doba skladování

       Data budou vymazána, jakmile již nebude zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytnutí webové stránky to bude provedeno po skončení příslušné relace.

       Pokud jsou data uložena v protokolech, budou provedena nejpozději po 90 dnech. Je možné další skladování. V tomto případě budou IP adresy uživatele odstraněny nebo vyškrtnuté, takže již nebudete moci přiřadit přístupového klienta.

        5. Možnost namítat a smazat

        Sběr dat za účelem poskytování webové stránky a ukládání dat do protokolů je pro provoz webové stránky naprosto nezbytný. Uživatel tedy nemá námitky.

 5. Použití souborů cookies

 1. Popis a rozsah zpracování dat

       Naše stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory uložené ve webovém prohlížeči nebo webovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel navštíví web, může být soubor cookie uložen v operačním systému          uživatele. Tento soubor cookie obsahuje rozlišovací řetězec, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném přístupu na web.

      Používáme cookies, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našeho webu vyžadují identifikaci přístupu prohlížeče i po změně stránek. Následující soubory se ukládají a přenášejí do souborů cookie:

      Nastavení jazyka

 •      Seznam sledovaní
 •      Informace o přihlašování 

     2.  Právní základ pro zpracování údajů Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je Čl. 6 doložka 1 (f) GDPR.

    Účel zpracování dat Účelem použití technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našeho webu nebudou dostupné bez použití cookies. V tomto případě je nutné prohlížeč            rozpoznat i po změně stránek.

 • Souhlas s nastavení jazyka
 • Sledování výrobků 

      3. Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookie by neměla být použita k vytvoření uživatelských profilů.

      4. Čas uložení, námitky a možnosti odstranění Cookies jsou uloženy ve vašem počítači a odesílány na náš web. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve webovém prohlížeči můžete zakázat          nebo omezit přenos souborů cookie. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud deaktivujete cookies pro náš web, možná nebudete moci plně využít všech funkcí tohoto webu.

6. bulletin

 1. Popis a rozsah zpracování dat

       Bulletiny se zasílají po registraci na webové stránce Na našem webu se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. Data z kontaktního formuláře jsou nám zasílána po přihlášení k odběru novinek. Minimálním požadavkem je e-               mailová adresa uživatele.

       Pro personalizaci však můžete poskytnout další osobní údaje:

 • titul

 • jméno

 • příjmení

       Po odběru budou také shromážděny následující údaje:

 • IP adresa přístupového počítače

 • Datum a čas odběru 

       Datum a čas předplatného Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho zpravodaje, budeme vás informovat o aktuálních aukcích / nabídkách / novinách / zvláštních akcích, které odpovídají vašim osobním zájmům.

       Tato data ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání zpravodajů. Během procesu registrace získáte váš souhlas se zpracováním údajů a existuje odkaz na toto oznámení o ochraně osobních údajů

        2. Právní základ pro zpracování údajů

        Právní základ pro zpracování dat po přihlášení k odběru novinek je, pokud uživatel získá souhlas, čl. 6 doložka 1 lit. a GDPR. Právním základem pro zasílání novinek v důsledku prodeje zboží nebo služeb je § 7 odst. 1 písm. 3 UWG.                  Právním základem pro ukládání pseudonymizovaných údajů pro statistické účely je Čl. 5 odstavec 1 b) GDPR ve spojení s čl. 1 písm. 89 odstavec 1 GDPR.

        3. Účel zpracování dat

       Účelem shromažďování e-mailové adresy uživatele je zasílání novinek. Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu předplatného má zabránit zneužití použitých služeb nebo e-mailové adresy.

       4. Doba skladování

       Data budou vymazána, jakmile již nebude zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele bude proto uložena, dokud je předplatné informačního bulletinu aktivní.

      5. Možnost namítat a smazat

     Odběr zpravodaje může dotyčný uživatel kdykoli zrušit. Odkaz na toto naleznete v každém informačním bulletinu. To také umožňuje odvolat váš souhlas s ukládáním osobních údajů shromážděných během procesu předplatného. Data jsou         pak pro statistické účely k dispozici pouze jako tzv. Metadata bez přímého osobního odkazu.

 

7. registrace

 1. Popis a rozsah zpracování dat

        Nabízíme uživatelům možnost registrace na našem webu poskytnutím osobních údajů. Data jsou zadána do kontaktního formuláře, odeslána nám a uložena. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám. Během registrace se shromažďují         následující údaje: Název, příjmení, jméno, zájmy, společnost, ulice, PSČ, město, země, mobilní číslo, telefon, fax, heslo. Kromě toho se shromažďují následující osobní údaje: IP adresa přístupového počítače, datum a čas registrace                   Během procesu registrace musíte získat souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

       2. Právní základ pro zpracování údajů

       Právní základ pro zpracování údajů, pokud byl získán souhlas uživatele, je čl. 6 doložka 1 (a) GDPR. Pokud se registrace týká plnění smlouvy, jejíž je uživatel stranou nebo plnění předsmluvních opatření, je dalším právním základem pro             zpracování údajů čl. 6 doložka 1 (b) GDPR. Právním základem pro ukládání pseudonymních údajů pro statistické účely je Čl. 5 odstavec 1 b) GDPR ve spojení s čl. 1 písm. 89 odstavec 1 GDPR.

       3. Cel przetwarzania danych
       Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępniania niektórych treści i usług na naszej stronie internetowej. Rejestracja użytkownika jest niezbędna do wykonania umowy z użytkownikiem lub do wdrożenia środków przedumownych.

       4. Doba skladování

      Data již nebudou potřebná k dosažení účelu, pro který byla shromážděna. To se vztahuje na údaje shromážděné během procesu registrace k provedení smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, pokud údaje k plnění                              smlouvy již nejsou zapotřebí. I po uzavření smlouvy budete možná ještě muset uchovat osobní údaje svého smluvního partnera, abyste splnili smluvní nebo zákonné povinnosti. S výhradou ustanovení obchodního zákoníku a daňového              zákoníku musí být údaje uchovávány po dobu 10 let.

      5. Možnost namítat a smazat

      Jako uživatel můžete svou registraci kdykoli zrušit. Data o vás uložená můžete kdykoli změnit. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů vymahatelné, protože smluvní        nebo zákonné povinnosti nevylučují vymazání. Data jsou pak k dispozici pouze jako tzv. Metadata bez přímého osobního odkazu pro statistická hodnocení.

8. Kontakt e-mail

     1. Popis a rozsah zpracování dat

    Můžete nás kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje uživatele zaslané e-mailem uloženy. Údaje nebudou v této souvislosti poskytovány třetím stranám. Data se používají pouze ke          zpracování konverzace.

    2. Právní základ pro zpracování údajů

    Právním základem pro zpracování údajů přenášených při odesílání e-mailů je Čl. 6 doložka 1 (f) GDPR. Pokud je účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování článek 6 Abs. 1 (b) GDPR.                Právním základem pro ukládání pseudonymizovaných údajů pro statistické účely je Čl. 5 odstavec 1 b) GDPR ve spojení s čl. 1 písm. 89 odstavec 1 GDPR.

    3. Účel zpracování dat

    Pokud nás kontaktujete e-mailem, jedná se také o nezbytný legitimní zájem na zpracování vašich údajů. Další osobní údaje zpracovávané během procesu odeslání mají za cíl zabránit zneužití kontaktního formuláře a zajistit bezpečnost              našich IT systémů.

    4. Doba skladování

    Data budou vymazána, jakmile již nebude zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

    5. Možnost namítat a smazat

   Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Uživatel, který nás kontaktoval e-mailem, může kdykoli protestovat proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nebudete moci pokračovat v konverzaci.       Můžete nás kontaktovat e-mailem, mailem nebo telefonem a namítat proti použití vašich dat. Všechny osobní údaje uložené během kontaktu s námi budou smazány nebo pseudonymizovány. Data jsou pak k dispozici pouze jako tzv.                   Metadata  bez přímého osobního odkazu pro statistická hodnocení.

9. Proces žádosti

        1. Popis a rozsah zpracování dat

        Uživatelům nabízíme možnost elektronické aplikace na naše webové stránky poskytnutím osobních údajů. Pokud uživatel tuto možnost přijme, budou nám data zadaná v kontaktním formuláři odeslána a uložena. V rámci elektronické                  aplikace se shromažďují následující údaje: název, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, očekávaný plat, přílohy k souborům, informace o nás (textové pole) Kromě toho se shromažďují následující osobní údaje: IP adresa uživatele,            datum a čas registrace

       2. Právní základ pro zpracování údajů

      Právním základem pro zpracování údajů, pokud byl získán souhlas uživatele, je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a GDPR. Právním základem pro zpracování údajů přenášených při odesílání e-mailů je Čl. 6 doložka 1 (f) GDPR. Pokud je cílem e-              mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. 1 (b) GDPR. Právním základem pro ukládání pseudonymizovaných údajů pro statistické účely je Čl. 5 odstavec 1 b) GDPR ve spojení s         čl. 1 písm. 89 odstavec 1 GDPR.

        3. Účel zpracování dat

       Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře slouží pouze k navázání kontaktu nebo žádosti. V případě e-mailového kontaktu to také představuje nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

        4. Doba skladování

        Osobní údaje jsou ukládány pouze za účelem vyplnění volné pracovní pozice, o kterou jste požádali. Vyhrazujeme si také právo uchovat vaše data pro zařazení do Talent Pool po dobu 730 dnů po procesu náboru. V rámci procesu žádosti          je souhlas uživatele získán na dobu skladování, která přesahuje zákonné požadavky.

       5. Možnost namítat a smazat

       Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím aukce@merkandi.cz a zjistit, zda budou vaše data smazána. Data jsou pak k dispozici pouze jako tzv.                   Metadata bez přímého osobního odkazu pro statistická hodnocení.

10. Sledování bulletinu

 1. Popis a rozsah zpracování dat

       Zasílané bulletiny obsahují tzv. Sledovací pixely. Sledování pixelů je miniaturní grafika zabudovaná do e-mailů odeslaných ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat protokoly. Takto získané osobní údaje nebudou               předány třetím stranám. Během procesu registrace bude váš souhlas získán prostřednictvím tzv. Postupu dvojitého výběru. Odkazuje se na toto oznámení o ochraně osobních údajů.

       2. Právní základ pro zpracování údajů

       Právní základ pro zpracování dat po přihlášení k odběru novinek je, pokud uživatel získá souhlas, čl. 6 doložka 1 lit. a GDPR.

       3. Účel zpracování dat

       Sledování zpravodaje se používá ke statistickému vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Díky tomu můžeme sledovat, zda a kdy se otevře e-mailová zpráva a na které odkazy v ní klikne. To nám                       umožňuje vylepšovat a optimalizovat náš zpravodaj.

 • Doba skladování
 • Data budou vymazána, jakmile již nebude zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Takto získaná data budou vymazána nejpozději po 180 dnech.

      Možnost namítat a smazat Souhlas dotyčného uživatele lze kdykoli zrušit odhlášením odběru. Chcete-li to provést, klikněte na příslušný odkaz v každém informačním bulletinu.

11. Předávání osobních údajů třetím stranám

 1. Poskytovatel služeb

        Osobní údaje jsou poskytovány našim poskytovatelům služeb v rámci smlouvy. Jsou přenášeny v souladu s následujícími informacemi.

 • Poskytovatel přepravních služeb

       Za účelem zpracování smluvních služeb budou našemu poskytovateli přepravních služeb zaslány následující osobní údaje, kontaktní osoba, dodací adresa a číslo mobilního telefonu. Děje se tak na základě právního povolení v souladu s          čl. 6 doložka B) GDPR za plnění smlouvy.

 • Další relevantní poskytovatel služeb

      Kombinace zvláštních objednávek mohou vyžadovat zapojení profesionálních poskytovatelů služeb. Za účelem zpracování smluvních služeb mohou být osobní údaje, jako jsou kontaktní osoby, dodací adresa a číslo mobilního telefonu, v            případě potřeby předány jiným příslušným poskytovatelům služeb, v závislosti na požadavcích smlouvy. Děje se tak na základě právního povolení v souladu s čl. 6 doložka B) GDPR za plnění smlouvy.

      2. Platební služby a platební postupy

         Pokud si osoba během procesu objednání vybere jednu z platebních možností v našem internetovém obchodě, budou osobní údaje zaslány našemu poskytovateli platebních služeb v souladu s následujícími informacemi.

 • Pro zpracování plateb používáme platební systémy poskytované poskytovateli Paypal, MultisafePay, PayU, iYzico a Fondy. Pokud zvolíte platbu těmito způsoby, zašleme údaje poskytnuté během procesu objednávání výhradně za účelem zpracování platby. Údaje budou poskytnuty pouze v případě, že je to skutečně nezbytné pro zpracování platby. Proti zpracování vašich údajů můžete kdykoli protestovat odesláním zprávy doda

Denní oznámení o nových aukcích a novinkách na Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky.