Nr 1 w Europie
Aukcje lokalne i międzynarodowe
Bezpieczeństwo

Ogólne warunki kupującego

Ogólne warunki dla Aukcji online Merkandi Aukcje

 

PRZYJĘCIE WARUNKÓW. Nim podejmą się Państwo („Kupujący”) kupna za pośrednictwem Merkandi (auctions.merkandi.com) jakiegokolwiek przedmiotu od Sprzedającego, Merkandi (auctions.merkandi.com) wymaga od Państwa przeczytania i zaakceptowania Ogólnych Warunków. ZAZNACZAJĄC MIEJSCE OBOK „Ogólne Warunki” NINIEJSZYM STWIERDZAJĄ PAŃSTWO, IŻ PRZECZYTALI, ZROZUMIELI I AKCEPTUJĄ PAŃSTWO OGÓLNE WARUNKU KUPUJĄCEGO I INNE REGULAMINY TUTAJ WŁĄCZONE ZA POMOCĄ ODNIESIENIA DO NICH I IŻ BĘDĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNI FINANSOWO ZA SWOJE UŻYTKOWANIE Merkandi (auctions.merkandi.com) I KUPNO SPRZĘTU. Jeśli nie akceptują Ogólnych Warunków, nie będą Państwo mogli składać ofert lub dokonywać zakupu Sprzętu za pośrednictwem Merkandi (auctions.merkandi.com). Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem aukcje@merkandi.pl

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Akceptacja : potwierdzenie Merkandi (auctions.merkandi.com) dla użytkownika o zawarciu umowy zakupu, w postaci wystawionej faktury

Zakup : faktyczna dostawa przedmiotu aukcji do nabywcy lub upoważnionych stron nabywcy w terminie określonym przez Merkandi (auctions.merkandi.com).

Ogólne warunki aukcji dla kupujących : niniejsze Ogólne warunki aukcji .

Licytacja : każda nieodwołalna oferta złożona przez użytkowników na przedmioty znajdujące się na auctions.merkandi.com

Kombinacja partii : kombinacja partii, różne przedmioty które są sprzedawane na aukcji pod jednym numerem partii.

Przeniesienie własności : przeniesienie własności i związanego z tym ryzyka właściciela przedmiotu na kupującego przy alokacji, potwierdzonego formularzem wydania towaru.

Użytkownik : pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolność prawną do dysponowania zasobami firmy, która zarejestrowała się na stronie internetowej auctions.merkandi.com w w celu złożenia oferty, sprzedaży przedmiotu (-ów) lub chcący być informowany o produktach oferowanych do sprzedaży przez Merkandi (auctions.merkandi.com).

Umowa użytkownika : umowa między Merkandi (auctions.merkandi.com) a użytkownikiem, zawierana poprzez rejestrację i uprawniająca użytkownika do licytowania na stronie internetowej auctions.merkandi.com

Partia (przedmiot) : przedmiot lub kilka przedmiotów, które są licytowane wspólnie (pod jednym numerem aukcji).

Dzień oglądania (inspekcja) : określony termin przez Merkandi (auctions.merkandi.com), w którym nabywcy oferuje się możliwość oglądania i kontroli przedmiotów, które mają zostać zakupione przed zawarciem umowy zakupu.

Umowa zakupu : umowa sprzedaży między sprzedawcą a klientem Merkandi (auctions.merkandi.com), odpowiednio kupującym.

Cena zakupu : kwota najwyższej złożonej oferty, powiększona o opłatę aukcyjną Merkandi (auctions.merkandi.com) i należny podatek VAT.

Nabywca : użytkownik, który złożył najwyższą ofertę na aukcji i oferta ta została przyjęta.

Klient : osoba fizyczna lub prawna, która zleciła Merkandi (auctions.merkandi.com) pośrednictwo w sprzedaży jednego lub różnych przedmiotów, na swoje własne nazwisko i rachunek lub na nazwisko i konto osoby trzeciej, np. wykonawcy.

Aukcja publiczna : aukcja prowadzona przez licytatora, w której Nabywcy mogą być obecni osobiście.

Opłata aukcyjna : koszty aukcji fakturowane na nabywcę z należnymi podatkami, określana na podstawie ostatecznej ceny sprzedaży.

Oferta pośrednika (automat do licytacji) : w ofercie pośrednika użytkownik wskazuje, jaką maksymalną cenę jest skłonny zapłacić za partię/przedmiot. System aukcyjny zapewnia, że ​​po złożeniu oferty 

przez stronę trzecią, minimalnie wyższa oferta jest natychmiast składana w imieniu użytkownika, o ile maksymalna kwota wskazana przez użytkownika nie została przebita. Użytkownik może anulować ofertę automatyczną tylko i wyłącznie składając ofertę statyczną, która jest najwyższą ofertą w tym czasie.

Rejestracja : rejestracja użytkownika na stronie internetowej auctions.merkandi.com poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.

Licytacja statyczna : w licytacji statycznej użytkownik składa ofertę w formie stałej kwoty dla każdej partii/przedmiotu.

Szczegółowe warunki aukcji dla nabywców : warunki dodatkowe mające zastosowanie do uczestnictwa w konkretnej aukcji.

Przydział : oświadczenie Merkandi (auctions.merkandi.com) że partia lub kombinacja partii została przydzielona ​​za zapłatą ceny zakupu dla najwyższej oferty złożonej na aukcji.

Merkandi (auctions.merkandi.com) : zależna, zgodnie z informacją na stronie internetowej auctions.merkandi.com

Aukcja : publiczna sprzedaż przedmiotów organizowana przez Merkandi (auctions.merkandi.com) w Internecie.

MBid : system do składania ofert przed rozpoczęciem licytacji.

Sprzedawca : osoba fizyczna lub prawna, która chce sprzedać przedmioty nabywcy (nabywcom) za pośrednictwem platformy aukcyjnej Merkandi (auctions.merkandi.com).

Strona internetowa : strona internetowa auctions.merkandi.com, Merkandi LTD z siedzibą w Anglii i wszystkie inne (przyszłe) strony internetowe zarejestrowane w imieniu  Merkandi (auctions.merkandi.com), które są wykorzystywane do systemu aukcyjnego Merkandi Aukcje

Przedmioty : ruchome przedmioty, które są sprzedawane na aukcji.

 

ARTYKUŁ 2. ZASTOSOWANIE

2.1 Warunki użytkowania mają zastosowanie do relacji między nabywcami (użytkownikami) z jednej strony a Merkandi auctions.merkandi.com z drugiej strony na platformie aukcyjnej Merkandi Aukcje.

2.2 Zastosowanie innych Ogólnych warunków handlowych niż niniejszych warunków ogólnych, ogólnych warunków aukcji oraz (jeśli

dotyczy) Szczegółowych warunków aukcji są wykluczone.

2.3 Merkandi (auctions.merkandi.com) gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, Sprzedawców i Kupujących zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności na swojej stronie internetowej. Żadna osoba inna niż Merkandi (auctions.merkandi.com) nie może z nich korzystać do własnych celów komercyjnych.

2.4 Rejestrując się za pomocą formularza dostępnego w tym celu na Witrynie, każdy Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.

 

ARTYKUŁ 3. AUKCJA

3.1 Merkandi (auctions.merkandi.com) zastrzega sobie prawo do anulowania aukcji, zakończenia aukcji przed czasem podanym na stronie internetowej lub przedłużenia aukcji. Jeśli wystąpią problemy techniczne, przez co strona nie jest w pełni dostępna i / lub niedostępna dla wszystkich użytkowników, Merkandi (auctions.merkandi.com) ma prawo do

przedłużyć aukcję o 24 godziny.

3.2 Rejestrując się, użytkownik oświadcza, że ​​jest  świadomy szczególnych warunków aukcji internetowej oraz możliwych błędów w opisie/zdjęciach. Merkandi (auctions.merkandi.com) niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i / lub pośrednie

które mogłyby wystapić, w tym, ale nie wyłącznie, szkody wynikające z korzystania z witryny, chyba że jest to spowodowane umyślnym lub nieumyślnym zaniedbaniem z strony Merkandi (auctions.merkandi.com). W szczególności Merkandi (auctions.merkandi.com) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w jakikolwiek sposób i / lub wynikające z:

 • Działania użytkownika, które zostały rzekomo zasugerowane przez informacje umieszczone na stronie internetowej;

 • Niemożność (pełnego) korzystania ze strony internetowej i / lub jakiekolwiek nieprawidłowe działanie strony internetowej lub systemu bazowego;

 • Niezgodność partii ze specyfikacjami podanymi na stronie internetowej;

 • Fakt, że informacje na stronie są nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne;

 • Błędy w oprogramowaniu witryny i / lub systemie;

 • Nielegalne korzystanie z systemów, w tym korzystanie ze strony internetowej Merkandi (auctions.merkandi.com) przez osobę trzecią;

 • Działania sprzedawcy po zawarciu przez użytkownika umowy zakupu ze sprzedawcą.

 

ARTYKUŁ 4. ORGANIZACJA AUKCJI

4.1 Organizację, przygotowanie, realizację i zakończenie aukcji prowadzi Merkandi (auctions.merkandi.com).

4.2 Merkandi (auctions.merkandi.com) ma prawo przed aukcją lub w jej trakcie bez podania przyczyn:

 • unieważnić ofertę użytkownika;

 • wykluczyć jednego lub więcej użytkowników z aukcji;

 • łączyć przedmioty w całość, dzielić na części i wycofywać części z aukcji;

 • poprawić błędy w opisie aukcji, bez możliwości korzystania przez użytkowników z tych błędów i / lub czerpania z nich jakichkolwiek praw;

 • podjąć inne działania które są wymagane w opinii Merkandi (auctions.merkandi.com).

4.3 Merkandi (auctions.merkandi.com) jest uprawniony, przed i / lub podczas uczestnictwa w niektórych aukcjach i / lub ofertach na niektóre partie, do żądania wadium lub innych form zabezpieczenia od użytkowników przed przystąpieniem do dostawy lub aukcji.

4.4 Klient i / lub Merkandi (auctions.merkandi.com) są uprawnieni do dodawania partii od innego oferenta do aukcji.

4.5 Opinia Merkandi (auctions.merkandi.com) dotycząca tego, co miało miejsce podczas aukcji, jest wiążąca.

 

ARTYKUŁ 5. OFERTY; UMOWA ZAKUPU

5.1 Użytkownik może złożyć ofertę na stronie internetowej dla jednej lub większej ilości przedmiotów. Każda oferta jest bezwarunkowa, nieodwołalna i bez zastrzeżeń. Merkandi (auctions.merkandi.com) i

/ lub sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia oferty bez podania przyczyny. Oferty są składane z wyłączeniem opłaty aukcyjnej Merkandi (auctions.merkandi.com) i podatku VAT. Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub

sprzedawca jest uprawniony do składania ofert.

5.2 Merkandi (auctions.merkandi.com) pozostawia sobie prawo do oceny wiarygodności składanych ofert na aukcji i ich usunięcia i zablokowania licytującego. Żaden użytkownik nie może z tego tytułu czerpać żadnych korzyści.

5.3 Oferty mogą być składane w formie „licytacji statycznej”, „licytacji automatycznej” lub poprzez system MBid przed rozpoczęciem aukcji  . W licytacji statycznej użytkownik składa ofertę w formie stałej kwoty dla każdej partii. Używając automatu do licytacji, użytkownik określa, jaką maksymalną cenę jest skłonny zapłacić.  System aukcyjny zapewnia, że ​​po złożeniu oferty przez stronę trzecią, minimalnie wyższa oferta jest natychmiast składana w imieniu użytkownika, o ile maksymalna kwota wskazana przez użytkownika nie została przebita. Użytkownik może anulować ofertę automatyczną tylko i wyłącznie składając ofertę statyczną, która jest najwyższą ofertą w tym czasie. MBid to oprogramowanie do licytacji przed przed rozpoczęciem aukcji działa podobnie jak automat do licytacji.

 

5.4 Umowa zakupu tworzona jest na bazie formularza wydania towaru i wystawienia faktury. Umowa zakupu jest tworzona zwykle dla użytkownika, który złożył najwyższą ofertę. Stosując postanowienia w

artykuł 5.1, zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w szczegółowych warunkach aukcji lub z innych powodów, według uznania Merkandi (auctions.merkandi.com), partię/przedmiot można przypisać innemu użytkownikowi niż użytkownikowi, który złożył najwyższą ofertę w aukcji.

5.5 W ciągu 48 godzin po zamknięciu aukcji (nie licząc sobót, niedziel i świąt państwowych) kupujący jest powiadamiany e-mailem,

w imieniu sprzedawcy (ów), że umowa kupna została zawarta. Jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail w tym terminie, oznacza to, że jego oferta nie została wybrana. 

5.6 Merkandi (auctions.merkandi.com) nie jest stroną umowy kupna, a jedynie pośrednikiem w tworzeniu umów kupna. O ile nie zaznaczono inaczej, Partie wystawione na Aukcję nie są własnością Merkandi (auctions.merkandi.com), ale własnością Sprzedającego. O ile w umowie sprzedaży nie jest wskazane Merkandi (auctions.merkandi.com), ale osoba trzecia, która działa jako sprzedawca, Merkandi (auctions.merkandi.com) będzie działać tylko jako zwykły usługodawca, albo jako pośrednik. W tym drugim przypadku Merkandi (auctions.merkandi.com) działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Sprzedawcy. W związku z tym nie zostanie sporządzona żadna umowa sprzedaży między Merkandi (auctions.merkandi.com) a Kupującym. W ogłoszeniu Aukcji, w katalogu Aukcji i / lub w jakiejkolwiek innej formie komunikacji wydanej przez Merkandi (auctions.merkandi.com), o ile nie określono inaczej, Aukcję przeprowadza się w imieniu strony trzeciej. 

5.7 Jeżeli aukcja odbywa się „przed notariuszem lub komornikiem sądowym”, urzędnik ten nadzoruje licytację oraz oferty i postąpienia w

Aukcji.

5.8 Jeśli aukcja jest niepubliczna, Kupujący będący osobą fizyczną nie działającą w charakterze profesjonalisty lub przedsiębiorcy ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupów. Aby skorzystać z tego prawa odstąpienia Merkandi (auctions.merkandi.com) musi otrzymać pisemne oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy.

5.9 Jeśli kupujący złoży wniosek o prawo do odstąpienia od umowy,  Merkandi (auctions.merkandi.com) obciąży kupującego kwotą 25 EUR opłaty administracyjnej za każdą zwróconą partię. Kupujący ponosi również wszelkie koszty związane ze zwrotem zakupionych towarów.

5.10 Jeżeli Sprzedawca ustalił minimalną cenę sprzedaży na aukcji (jest ona niewidoczna dla kupującego), która nie zawiera opłaty aukcyjnej i podatku VAT a cena ta nie zostanie osiągnięta na koniec Aukcji, Partia zostanie zasadniczo wycofana z Aukcji. Jeśli Partia jest sprzedawana z napisem „Partia ma określoną cenę minimalną, sprzedaż podlega zatwierdzeniu przez Sprzedawcę”, Sprzedawca ma prawo, pod koniec Aukcji, nie sprzedawać Partii. W związku z tym niniejszy Regulamin wyklucza korzystanie przez Kupujących z wszelkich praw wynikających z tej decyzji.

5.11 Zadeklarowane wartości przedmiotów na Merkandi (auctions.merkandi.com) w wybranej walucie mają charakter informacyjny. Konwersje zestawień cenowych udostępnionych na platformie  (auctions.merkandi.com) służą jedynie niewiążącym informacjom dla klienta.

5.12 Cena minimalna to najniższa kwota ustalona przez sprzedającego, za jaką zgadza się on sprzedać towar w przypadku zakończenia aukcji. Jeżeli cena minimalna nie zostanie osiągnięta, sprzedający ma 48 godzin, aby wybrać kupującego z najwyższą ofertą, która nie przekroczyła ceny minimalnej. Po dokonaniu wyboru, umowa sprzedaży zostaje zawarta. Jeżeli sprzedający w ciągu 48 godzin od zakończenia aukcji nie wybierze kupującego z najwyższą ofertą, która nie przekroczyła ceny minimalnej, aukcja zostaje zamknięta i umowa zakupu nie zostaje zawarta.

 

ARTYKUŁ 6. GWARANCJE, ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA

6.1  Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących partii/przedmiotów i roszczeń osób trzecich. Kupujący zrzeka się wszystkich praw, które nie przysługują nabywcy na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa.

6.2 Merkandi (auctions.merkandi.com) i sprzedawca dokładają wszelkich starań, aby uzyskać jak najlepszą kompletność, poprawność i jasność opisu, zdjęć, broszur aukcyjnych i innych reklam. W związku z tym Merkandi (auctions.merkandi.com) i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego opisu.

6.3 Partie są sprzedawane „takie, jakie są” w takim stanie, w jakim istnieją w dniu uruchomienia aukcji, ze wszystkimi powiązanymi korzyściami i obciążeniami. Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub

sprzedawca nie udziela żadnej rekompensaty za widoczne lub ukryte wady, ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z kompletnością,

wymaganymi dokumentami, ilością, wydajnością, zbywalnością, istniejącymi lub nie istniejącymi prawami lub roszczeniami stron trzecich i / lub możliwością przeniesienia przedmiotów na osoby trzecie.

6.4 Wszelkie wady jakiegokolwiek rodzaju, nie spełnione oczekiwania nabywcy i / lub nabywających stron trzecich nie dają żadnego prawa do

(szkody) odszkodowania. Zakłada się, że nabywca przeprowadził dokładną własną analizę przez zakupem na aukcji.

6.5 Jeżeli w odniesieniu do przedmiotów istnieją roszczenia osób trzecich z tytułu (własności intelektualnej lub innych) praw własności, w tym zachowania tytułu i / lub praw stron trzecich, kupujący jest zobowiązany do zachowania tych przedmiotów dla tych osób trzecich, w ramach obowiązku przekazania tych przedmiotów osobom trzecim.

Jeśli przedmioty zostaną zwrócone nieuszkodzone na pierwsze żądanie Merkandi (auctions.merkandi.com) nabywca ma prawo do zwrotu ceny zakupu zapłaconej za przedmiot i umowę zakupu tych przedmiotów uważa się za rozwiązaną, bez konieczności uzyskania przez Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub sprzedającego jakiejkolwiek (odszkodowania) rekompensaty w stosunku do nabywcy. W przeciwnym przypadku kupujący nie ma prawa do zwrotu ceny zakupu zapłaconej za przedmiot.

 

ARTYKUŁ 7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / NABYWCY

7.1 Kupujący będzie miał możliwość dokonania inspekcji przedmiotów przed zawarciem umowy zakupu w dniu i w godzinach wyznaczonych przez Sprzedającego i/lub Merkandi (auctions.merkandi.com). Chyba że opis wskazuje inaczej.

7.2 Opisy przedmiotów i wszystkie informacje dostarczone przez Merkandi (auctions.merkandi.com) i/lub Sprzedającego lub w jego imieniu zostaną podane zgodnie z ich najlepszą wiedzą i są traktowane wyłącznie

jako wskazówka, jednak Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub sprzedawcy nie gwarantują ich poprawności. Wszelkie przetłumaczone teksty oryginalnego opisu  na auctions.merkandi.com, po których następuje wzmianka „Tłumaczenie automatyczne” jest przykładowym tłumaczeniem, którego w żadnym wypadku nie można uznać za prawnie wiążące. Jeśli Merkandi (auctions.merkandi.com) pokazuje lub dostarcza próbkę, model lub przykład, zawsze jest to tylko wskazówka. Z tego tytułu nie mogą wynikać jakiekolwiek roszczenia wobec Merkandi (auctions.merkandi.com).

Merkandi (auctions.merkandi.com) ma prawo do poprawiania nieścisłości ustnych lub pisemnych oświadczeń. Kupujący nie może z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń. Merkandi (auctions.merkandi.com) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub niekompletność w opisie przedmiotów. Nabywca nie jest uprawniony do wycofania oferty na aukcji, odpowiednio wypowiedzenia umowy zakupu, jeżeli okaże się, że przedmiot nie jest zgodny z jego opisem. 

7.3 Kupujący - odpowiednio przewoźnik zaangażowany przez nabywcę - jest zobowiązany do należytego sprawdzenia zakupionych przedmiotów przy załadunku/odbiorze. Podpisując formularz wydania towaru/przedmiotu, kupujący lub przewoźnik wyraźnie akceptuje produkty w ich obecnym stanie, ilości i jakości.

7.4 Kupujący ma obowiązek uiścić na rzecz Merkandi (auctions.merkandi.com) opłatę aukcyjną. Wynagrodzenie Merkandi (auctions.merkandi.com)  musi być również wypłacone, jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta z osobą trzecią z powodu przekazania informacji przez klienta. 

 

ARTYKUŁ 8. PŁATNOŚCI NABYWCY

8.1 Kupujący jest zobowiązany, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania pocztą elektroniczną potwierdzenia wygrania aukcji (umowa kupna), do przekazania ceny zakupu na numer konta wskazany przez Merkandi (auctions.merkandi.com). Płatność odbywa się w euro lub w innej walucie wskazanej przez Merkandi (auctions.merkandi.com).

8.2 Jeśli cena zakupu nie zostanie zapłacona w terminie, Merkandi (auctions.merkandi.com) obciąży dodatkowo nabywcę wartością 15% ceny zakupu, która stanowi kwotę ryczałtową za odzyskanie kosztów i / lub kosztów pozasądowych, powiększone o ustawowe odsetki od należnej kwoty, począwszy od dnia w którym płatność była ostatecznie należna, do dnia zapłaty.

8.3 Płatności cząstkowe będą najpierw wykorzystane do pokrycia kosztów, następnie należnych odsetek, a na koniec ceny zakupu.

8.4 Kupujący, który chce zapłacić fakturę pro forma zwolnioną z podatku VAT, z tytułu zwolnienia zgodnie z art. 138 § 1 dyrektywy 2006/112 / WE, musi spełnić następujące warunki:

 • Poproś o formularz zwolnienia z podatku VAT, wysyłając wiadomość na adres e-mai: aukcje@merkandi.pl w związku z dostawą wewnątrz UE; i podaj prawidłowy (aktywny) numer VAT UE

 • Prawidłowo wypełniony formularz należy zeskanować i odesłać  na adres e-mai: aukcje@merkandi.pl

 • Należy opłacić fakturę pro forma, korzystając z konta bankowego znajdującego się w kraju, w którym jest zarejestrowany płatnik podatku VAT UE

8.5 W przypadku, gdy sprzedane Partie zostaną wywiezione poza Unię Europejską, zakup jest zwolniony z podatku VAT. Dowód wywozu zostanie potwierdzony na dokumencie EX-1, który zostanie dostarczony przez organy celne. Jeśli Kupujący jest zarejestrowany w Merkandi (auctions.merkandi.com) jako osoba spoza UE, faktura pro forma wysłana do Kupującego przez Merkandi (auctions.merkandi.com) będzie jednak zawierać podatek VAT. Płatność otrzymana przez Merkandi (auctions.merkandi.com) będzie zawierać podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu podatku VAT w ciągu 40 dni roboczych od dostarczenia dokumentów eksportowych przez kupującego.

 

 

ARTYKUŁ 9. BEZPIECZEŃSTWO

9.1 Osoby wchodzące do budynków i lokali w dniu oglądania lub w dniu zakupu robią to w pełni na własne ryzyko. Osoby są zobowiązane do

postępowania zgodnie z instrukcjami wydanymi przez klienta, Merkandi (auctions.merkandi.com)i / lub osób trzecich zaangażowanych przez Merkandi (auctions.merkandi.com), aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obecnym osobom.

9.2 Klient i Merkandi (auctions.merkandi.com) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z dostępem do wyżej wymienionych budynków i lokali.

 

ARTYKUŁ 10. ZAKUP

10.1 Jeżeli nabywca wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych, nabywca, w terminach i miejscach określonych przez Merkandi (auctions.merkandi.com), może odebrać daną partię (-ie), na podstawie otrzymanego formularza wydania towaru/przedmiotu (-ów) . Jest to uważane za zakup. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru/przedmiotu (-ów) nie później niż w terminie określonym w szczegółowych warunkach aukcji i/lub pocztą elektroniczną potwierdzenia wygrania aukcji (umowa kupna) . Merkandi (auctions.merkandi.com) może ustalić, że pewna partia / niektóre partie można odebrać dopiero po zakupie innych partii.

10.2 Nabywca jest odpowiedzialny za prawidłowy i terminowy odbiór zakupionych przedmiotów. 

10.3 Jeśli nabywca odmówi zakupu lub nie dostarczy informacji lub instrukcji wymaganych do sfinalizowania umowy zakupu, odpowiednio zapłacił  za przedmiot (-y), ale nie odebrał zakupionych przedmiotów w czasie i w dniu określonym przez Merkandi (auctions.merkandi.com), Merkandi (auctions.merkandi.com) i/lub sprzedający będzie upoważniony do przechowywania zakupionych przedmiotów  na ryzyko nabywcy, na przykład przez okres do jednego miesiąca lub krótszy. Jeśli nabywca po wskazanym okresie nadal nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy zakupu, nabywca pokrywa koszty administracyjne, koszty przechowywania i ubezpieczenia w wysokości 5% wartości zakupionych przedmiotów (-tu) ale nie mniej niż 350 €. Po wspomnianym okresie jednego miesiąca lub krótszym podanym przez Merkandi (auctions.merkandi.com) i/lub sprzedający zakłada że nabywca zrzekł się prawa własności do przedmiotów, a Merkandi (auctions.merkandi.com) będzie upoważniony do ponownego rozporządzania przedmiotami. Ten zapis ma zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Merkandi (auctions.merkandi.com) do żądania wykonania umowy przez cały czas oraz zgodnie z art. 12.2.

domagać się pełnego odszkodowania w przypadku, gdy kupujący zalega z mocy prawa z powodu niewypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowa kupna.

10.4 Nabywca jest odpowiedzialny za zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań, niezależnie od ich charakteru, dotyczących wywozu produktów do kraju UE lub kraju poza UE. Oznacza to między innymi, że nabywca musi postępować zgodnie z prawem i przepisami danego kraju, uzyskać wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz jeśli to konieczne uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia. Uregulować we własnym zakresie wszystkie podatki i opłaty. Jeśli przedmioty mają zostać przetransportowane, klient lub nabywca są rejestrowani w dokumentach przewozowych lub celnych jako nadawcy,

odpowiednio odbiorcy, a nie Merkandi (auctions.merkandi.com).

10.5 Przeniesienie własności przedmiotu(-ów) następuje przy alokacji czyli oddaniu zakupionych przedmiotów do dyspozycji nabywcy. Zakup lub, w zależności od przypadku, przeniesienie nastąpi pod rygorystycznym warunkiem, że pełna cena zakupu i wszelkie inne kwoty, które mogą być należne od nabywcy, zostały zapłacone przez nabywcę

oraz - w przypadku sprzedaży jednej lub więcej pozycji na zlecenie powiernika - pod warunkiem wydania zgody na zawarcie umowy przez komornika i/lub sędziego nadzorującego sprzedaż. 

10.6 Jeśli konieczne jest rozmontowanie zakupionych przedmiotów w celu zakupu, nabywca zrobi to na własny rachunek i ryzyko. Nabywca jest uprawniony do demontażu przedmiotów powiązanych z przedmiotami zakupionymi przez innego nabywcę (stanowiący rozmontowywalny element innego urządzenia nie będącego przedmiotem zakupu) tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody na piśmie od Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub sprzedawcy. Kupujący jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie demontażu wobec Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub sprzedawcy oraz roszczeniami osób trzecich. 

10.7 Kupujący wymaga wyraźnej zgody Merkandi (auctions.merkandi.com) i / lub sprzedawcy

Codzienne powiadomienia o nowych aukcjach i nowościach w serwisie Merkandi.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.