Nr 1 w Europie
Aukcje lokalne i międzynarodowe
Bezpieczeństwo

Ogólne warunki sprzedającego

Ogólne warunki dla Sprzedającego na  Merkandi Aukcje

 

PRZYJĘCIE WARUNKÓW. Nim podejmą się Państwo („Sprzedający”) sprzedaży za pośrednictwem Merkandi Aukcje jakiegokolwiek ruchomości lub nieruchomości, Merkandi Aukcje wymaga od Państwa przeczytania i zaakceptowania Ogólnych Warunków. ZAZNACZAJĄC MIEJSCE OBOK „Ogólne Warunki” NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, IŻ PRZECZYTALI, ZROZUMIELI I AKCEPTUJĄ PAŃSTWO OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO I INNE REGULAMINY TUTAJ WŁĄCZONE ZA POMOCĄ ODNIESIENIA DO NICH I IŻ BĘDĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNI FINANSOWO ZA SWOJE UŻYTKOWANIE Merkandi Aukcje I PROWADZONĄ NA PLATFORMIE AUKCYJNEJ SPRZEDAŻ. Jeśli nie akceptują Państwo Ogólnych Warunków, nie będą Państwo sprzedawać ruchomości lub nieruchomości za pośrednictwem Merkandi Aukcje. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem aukcje@merkandi.pl

 

 

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Akceptacja : potwierdzenie Merkandi Aukcje dla użytkownika o zawarciu umowy kupna/sprzedaży, w postaci wystawionej faktury

Sprzedaż : faktyczna dostawa przedmiotu aukcji do nabywcy lub upoważnionych stron nabywcy w terminie określonym przez Merkandi Aukcje.

Ogólne warunki aukcji dla sprzedających : niniejsze Ogólne warunki aukcji .

Licytacja : każda nieodwołalna oferta złożona przez użytkowników na przedmioty znajdujące się na platformach wielojęzycznych Merkandi Aukcje

Kombinacja partii : kombinacja partii, różne przedmioty które są sprzedawane na aukcji pod jednym numerem partii.

Przeniesienie własności : przeniesienie własności i związanego z tym ryzyka właściciela przedmiotu na kupującego przy alokacji, potwierdzonego formularzem wydania towaru.

Użytkownik : dyrektor; osoba, firma, korporacja lub inny organ, który upoważnia Merkandi Aukcje do sprzedaży lub sprzedaży w drodze aukcji internetowej Partii lub kombinacji Partii w imieniu Sprzedawcy, niezależnie od tego, czy działają we własnym imieniu, czy w imieniu osoby trzeciej. W każdym dokumencie (w tym w reklamie, fakturze pro forma, fakturze), niezależnie od tego, czy wspomniano, że sprzedaż bezpośrednia / i / lub aukcja została zlecona przez stronę trzecią, Merkandi Aukcje jest postrzegana jako przeprowadzająca sprzedaż bezpośrednią i / lub Aukcję w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie w umowie sprzedaży i / lub na piśmie w komunikacie dotyczącym sprzedaży bezpośredniej i / lub aukcji;.

Umowa użytkownika : umowa między Merkandi Aukcje a użytkownikiem, zawierana poprzez rejestrację i uprawniająca użytkownika do sprzedaży na platformach wielojęzycznych Merkandi Aukcje.

Partia (przedmiot) : przedmiot lub kilka przedmiotów, które są licytowane wspólnie (pod jednym numerem aukcji).

Dzień oglądania (inspekcja) : określony termin przez Merkandi Aukcje i/lub sprzedającego, w którym nabywcy oferuje się możliwość oglądania i kontroli przedmiotów, które mają zostać zakupione przed zawarciem umowy zakupu.

Umowa zakupu : umowa sprzedaży między sprzedawcą a klientem Merkandi Aukcje, odpowiednio kupującym.

Cena zakupu : kwota najwyższej złożonej oferty, powiększona o opłatę aukcyjną Merkandi Aukcje i należny podatek VAT.

Nabywca : użytkownik, który złożył najwyższą ofertę na aukcji i oferta ta została przyjęta.

Klient : osoba fizyczna lub prawna, która zleciła Merkandi Aukcje pośrednictwo w sprzedaży jednego lub różnych przedmiotów, na swoje własne nazwisko i rachunek lub na nazwisko i konto osoby trzeciej, np. wykonawcy.

Aukcja publiczna : aukcja prowadzona przez licytatora, w której Nabywcy mogą być obecni osobiście.

Opłata aukcyjna : koszty aukcji fakturowane na nabywcę z należnymi podatkami, określana na podstawie ostatecznej ceny sprzedaży.

Oferta pośrednika (automat do licytacji) : w ofercie pośrednika użytkownik wskazuje, jaką maksymalną cenę jest skłonny zapłacić za partię/przedmiot. System aukcyjny zapewnia, że ​​po złożeniu oferty 

przez stronę trzecią, minimalnie wyższa oferta jest natychmiast składana w imieniu użytkownika, o ile maksymalna kwota wskazana przez użytkownika nie została przebita. Użytkownik może anulować ofertę automatyczną tylko i wyłącznie składając ofertę statyczną, która jest najwyższą ofertą w tym czasie.

Rejestracja : rejestracja użytkownika na Merkandi Aukcje poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.

Licytacja statyczna : w licytacji statycznej użytkownik składa ofertę w formie stałej kwoty dla każdej partii/przedmiotu.

Szczegółowe warunki aukcji dla nabywców : warunki dodatkowe mające zastosowanie do uczestnictwa w konkretnej aukcji.

Przydział : oświadczenie Merkandi Aukcje że partia lub kombinacja partii została przydzielona ​​za zapłatą ceny zakupu dla najwyższej oferty złożonej na aukcji.

Merkandi Aukcje : Merkandi LTD/ lub jej  zgodnie z informacją na stronie internetowej auctions.merkandi.com

Aukcja : publiczna sprzedaż przedmiotów organizowana przez Merkandi Aukcje w Internecie.

MBid : system do składania ofert przed rozpoczęciem licytacji.

Strona internetowa : strona internetowa auctions.merkandi.com, prowadzona przez

Merkandi LTD z siedzibą w Anglii i wszystkie inne (przyszłe) strony internetowe zarejestrowane w imieniu  Merkandi, które są wykorzystywane do systemu aukcyjnego Merkandi.

Przedmioty : ruchomości i nieruchomości, które są sprzedawane na aukcji.

 

ARTYKUŁ 2. ZASTOSOWANIE

2.1 Warunki użytkowania mają zastosowanie do relacji między sprzedającymi (użytkownikami) z jednej strony a Merkandi Aukcje z drugiej strony na platformie aukcyjnej Merkandi.

2.2 Zastosowanie innych Ogólnych warunków handlowych niż niniejszych warunków ogólnych, ogólnych warunków aukcji oraz (jeśli

dotyczy) szczegółowych warunków aukcji są wykluczone.

2.3 Merkandi Aukcje gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, Sprzedawców i Kupujących zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności na swojej stronie internetowej. Żadna osoba inna niż Merkandi Aukcje nie może z nich korzystać do własnych celów komercyjnych.

2.4 Rejestrując się za pomocą formularza dostępnego w tym celu na witrynie, każdy Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go.

 

ARTYKUŁ 3. AUKCJA

3.1 Merkandi Aukcje zastrzega sobie prawo do anulowania aukcji, zakończenia aukcji przed czasem podanym na stronie internetowej lub przedłużenia aukcji. Jeśli wystąpią problemy techniczne, przez co strona nie jest w pełni dostępna i / lub niedostępna dla wszystkich użytkowników, Merkandi Aukcje ma prawo przedłużyć aukcję o 24 godziny.

3.2 Rejestrując się, użytkownik oświadcza, że ​​jest  świadomy pełnej odpowiedzialności za dodane opisy/załączniki/zdjęcia to swojej oferty aukcyjnej. Merkandi Aukcje niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i / lub pośrednie

które mogłyby wystapić, w tym, ale nie wyłącznie, szkody wynikające z korzystania z witryny, chyba że jest to spowodowane umyślnym lub nieumyślnym zaniedbaniem z strony Merkandi Aukcje. W szczególności Merkandi Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w jakikolwiek sposób i / lub wynikające z:

 • Działania użytkownika, które zostały rzekomo zasugerowane przez informacje umieszczone na stronie internetowej;

 • Niemożność (pełnego) korzystania ze strony internetowej i / lub jakiekolwiek nieprawidłowe działanie strony internetowej lub systemu bazowego;

 • Niezgodność partii ze specyfikacjami podanymi na stronie internetowej;

 • Fakt, że informacje na stronie są nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne;

 • Błędy w oprogramowaniu witryny i / lub systemie;

 • Nielegalne korzystanie z systemów, w tym korzystanie ze strony internetowej Merkandi Aukcje przez osobę trzecią;

 • Działania sprzedawcy po zawarciu przez użytkownika umowy zakupu z kupującym.

 

ARTYKUŁ 4. ORGANIZACJA AUKCJI

4.1 Organizację, przygotowanie, realizację i zakończenie aukcji prowadzi Merkandi Aukcje.

4.2 Merkandi Aukcje ma prawo przed aukcją lub w jej trakcie bez podania przyczyn:

 • unieważnić ofertę użytkownika;

 • usunąć ofertę sprzedającego;

 • zmodyfikować ofertę sprzedającego w dowolny sposób;

 • wykluczyć jednego lub więcej użytkowników z aukcji;

 • łączyć przedmioty w całość, podzielić na części i wycofywać części z aukcji;

 • poprawić błędy w opisie aukcji, bez możliwości korzystania przez użytkowników z tych błędów i / lub czerpania z nich jakichkolwiek praw;

 • podjąć inne działania które są wymagane w opinii Merkandi Aukcje.

4.3 Merkandi Aukcje jest uprawniony, przed i / lub podczas uczestnictwa w niektórych aukcjach i / lub ofertach na niektóre partie, do żądania wadium lub innych form zabezpieczenia od użytkowników przed przystąpieniem do dostawy lub aukcji.

4.4 Klient i / lub Merkandi Aukcje są uprawnieni do dodawania partii od innego oferenta do aukcji.

4.5 Opinia Merkandi Aukcje dotycząca tego, co miało miejsce podczas aukcji, jest wiążąca.

 

ARTYKUŁ 5. OFERTY; UMOWA ZAKUPU

5.1 Oferty są składane z wyłączeniem opłaty aukcyjnej Merkandi Aukcje i podatku VAT. Merkandi Aukcje i / lub sprzedawca jest uprawniony do składania ofert.

5.2 Merkandi Aukcje pozostawia sobie prawo do oceny wiarygodności składanych ofert na aukcji i ich usunięcia i zablokowania licytującego. Żaden użytkownik nie może z tego tytułu czerpać żadnych korzyści.

5.3 Oferty mogą być składane w formie „licytacji statycznej”, „licytacji automatycznej” lub poprzez system MBid przed rozpoczęciem aukcji  . W licytacji statycznej użytkownik składa ofertę w formie stałej kwoty dla każdej partii. Używając automatu do licytacji, użytkownik określa, jaką maksymalną cenę jest skłonny zapłacić.  System aukcyjny zapewnia, że ​​po złożeniu oferty przez stronę trzecią, minimalnie wyższa oferta jest natychmiast składana w imieniu użytkownika, o ile maksymalna kwota wskazana przez użytkownika nie została przebita. Użytkownik może anulować ofertę automatyczną tylko i wyłącznie składając ofertę statyczną, która jest najwyższą ofertą w tym czasie. MBid to oprogramowanie do licytacji przed przed rozpoczęciem aukcji, działa podobnie jak automat do licytacji.

5.4 Umowa zakupu tworzona jest na bazie formularza wydania towaru i wystawienia faktury. Umowa zakupu jest tworzona zwykle dla użytkownika, który złożył najwyższą ofertę. Stosując postanowienia w

artykuł 5.1, zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w szczegółowych warunkach aukcji lub z innych powodów, według uznania Merkandi Aukcje, partię/przedmiot można przypisać innemu użytkownikowi niż użytkownikowi, który złożył najwyższą ofertę w aukcji.

5.5 W ciągu 48 godzin po zamknięciu aukcji (nie licząc sobót, niedziel i świąt państwowych) kupujący jest powiadamiany e-mailem,

w imieniu sprzedawcy (ów), że umowa kupna została zawarta. Jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail w tym terminie, oznacza to, że jego oferta nie została wybrana. 

5.6 Merkandi Aukcje nie jest stroną umowy kupna, a jedynie pośrednikiem w tworzeniu umów kupna. O ile nie zaznaczono inaczej, Partie wystawione na aukcję nie są własnością Merkandi Aukcje, ale własnością Sprzedającego. O ile w umowie sprzedaży nie jest wskazane Merkandi Aukcje, ale osoba trzecia, która działa jako sprzedawca, Merkandi Aukcje będzie działać tylko jako zwykły usługodawca, albo jako pośrednik. W tym drugim przypadku Merkandi Aukcje działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Sprzedawcy. W związku z tym nie zostanie sporządzona żadna umowa sprzedaży między Merkandi Aukcje a Kupującym. W ogłoszeniu Aukcji, w katalogu Aukcji i / lub w jakiejkolwiek innej formie komunikacji wydanej przez Merkandi Aukcje, o ile nie określono inaczej, Aukcję przeprowadza się w imieniu strony trzeciej. 

5.7 Jeżeli aukcja odbywa się „przed notariuszem lub komornikiem sądowym”, urzędnik ten nadzoruje licytację oraz oferty i postąpienia w

aukcji.

5.8 Jeśli aukcja jest niepubliczna, Kupujący będący osobą fizyczną nie działającą w charakterze profesjonalisty lub przedsiębiorcy ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupów. Aby skorzystać z tego prawa odstąpienia Merkandi Aukcje musi otrzymać pisemne oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy.

5.9 Jeśli kupujący złoży wniosek o prawo do odstąpienia od umowy,  Merkandi Aukcje obciąży kupującego kwotą 25 EUR opłaty administracyjnej za każdą zwróconą partię. Kupujący ponosi również wszelkie koszty związane ze zwrotem zakupionych towarów.

5.10 Jeżeli Sprzedawca ustalił minimalną cenę sprzedaży na aukcji (jest ona niewidoczna dla kupującego), która nie zawiera opłaty aukcyjnej i podatku VAT a cena ta nie zostanie osiągnięta na koniec aukcji, partia zostanie wycofana z aukcji. Jeśli Partia jest sprzedawana z napisem „Partia ma określoną cenę minimalną, sprzedaż podlega zatwierdzeniu przez Sprzedawcę”, Sprzedawca ma prawo, pod koniec aukcji, nie sprzedawać partii. W związku z tym niniejszy regulamin wyklucza korzystanie przez Kupujących z wszelkich praw wynikających z tej decyzji.

5.11 Zadeklarowane wartości przedmiotów na Merkandi Aukcje w wybranej walucie mają charakter informacyjny. Konwersje zestawień cenowych udostępnionych na platformie  Merkandi Aukcje służą jedynie niewiążącym informacją dla klienta.

5.12 Cena minimalna to najniższa kwota ustalona przez sprzedającego, za jaką zgadza się on sprzedać towar w przypadku zakończenia aukcji. Jeżeli cena minimalna nie zostanie osiągnięta, sprzedający ma 48 godzin, aby wybrać kupującego z najwyższą ofertą, która nie przekroczyła ceny minimalnej. Po dokonaniu wyboru, umowa sprzedaży zostaje zawarta. Jeżeli sprzedający w ciągu 48 godzin od zakończenia aukcji nie wybierze kupującego z najwyższą ofertą, która nie przekroczyła ceny minimalnej, aukcja zostaje zamknięta i umowa zakupu nie zostaje zawarta.

 

ARTYKUŁ 6. GWARANCJE, ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA

6.1  Merkandi Aukcje i / lub sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących partii/przedmiotów i roszczeń osób trzecich. Kupujący zrzeka się wszystkich praw, które nie przysługują nabywcy na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa.

6.2 Merkandi Aukcje i sprzedawca dokładają wszelkich starań, aby uzyskać jak najlepszą kompletność, poprawność i jasność opisu, zdjęć, broszur aukcyjnych i innych reklam. W związku z tym Merkandi Aukcje i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego opisu.

6.3 Partie są sprzedawane „takie, jakie są” w takim stanie, w jakim istnieją w dniu uruchomienia aukcji, ze wszystkimi powiązanymi korzyściami i obciążeniami. Merkandi Aukcje nie udziela żadnej rekompensaty za widoczne lub ukryte wady, ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z kompletnością, wymaganymi dokumentami, ilością, wydajnością, zbywalnością, istniejącymi lub nie istniejącymi prawami lub roszczeniami stron trzecich i / lub możliwością przeniesienia przedmiotów na osoby trzecie.

6.4 Wszelkie wady jakiegokolwiek rodzaju, nie spełnione oczekiwania nabywcy i / lub nabywających stron trzecich nie dają żadnego prawa do

(szkody) odszkodowania. Zakłada się, że nabywca przeprowadził dokładną własną analizę przez zakupem na aukcji.

6.5 Jeżeli w odniesieniu do przedmiotów Sprzedającego istnieją roszczenia osób trzecich z tytułu (własności intelektualnej lub innych) praw własności, w tym zachowania tytułu i / lub praw stron trzecich, Sprzedający jest zobowiązany do zachowania tych przedmiotów dla tych osób trzecich, w ramach obowiązku przekazania tych przedmiotów osobom trzecim. Jeśli Sprzedający świadomie lub nieświadomie wystawi taki przedmiot na aukcję, nabywca ma prawo do zwrotu ceny zakupu zapłaconej za przedmiot i umowę zakupu tych przedmiotów uważa się za rozwiązaną, bez konieczności uzyskania przez Merkandi Aukcje i / lub sprzedającego jakiejkolwiek (odszkodowania) rekompensaty w stosunku do nabywcy.

6.6 Merkandi Aukcje nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wiarygodność kredytową kupującego.

 

ARTYKUŁ 7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / SPRZEDAWCY

7.1 Sprzedający jest zobowiązany do umożliwienia dokonania inspekcji przedmiotów przed zawarciem umowy zakupu w dniu i w godzinach wyznaczonych przez Merkandi Aukcje. Chyba że opis aukcji wskazuje inaczej.

7.2 Opisy przedmiotów i wszystkie informacje dostarczone przez Merkandi Aukcje lub w jego imieniu zostaną podane zgodnie z ich najlepszą wiedzą i są traktowane wyłącznie jako wskazówka, jednak Merkandi Aukcje nie gwarantują ich poprawności. Wszelkie przetłumaczone teksty oryginalnego opisu  na Merkandi Aukcje, po których następuje wzmianka „Tłumaczenie automatyczne” jest przykładowym tłumaczeniem, którego w żadnym wypadku nie można uznać za prawnie wiążące. Jeśli Merkandi Aukcje pokazuje lub dostarcza próbkę, model lub przykład, zawsze jest to tylko wskazówka. Z tego tytułu nie mogą wynikać jakiekolwiek roszczenia wobec Merkandi Aukcje.

Merkandi Aukcje ma prawo do poprawiania nieścisłości ustnych lub pisemnych oświadczeń. Sprzedający nie może z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń. Merkandi Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub niekompletność w opisie przedmiotów. Sprzedający nie jest uprawniony do wycofania oferty sprzedaży, odpowiednio wypowiedzenia umowy o prowizję/umowy, jeżeli okaże się, że Merkandi Aukcje dokonało zmian w opisie na aukcji sprzedającego.

7.3 Sprzedający - odpowiednio przewoźnik zaangażowany przez kupującego - jest zobowiązany do należytego sprawdzenia wydawanych przedmiotów przy załadunku/odbiorze. 

7.4 Sprzedający przyjmuje do wiadomości że Kupujący ma obowiązek uiścić na rzecz Merkandi Aukcje opłatę aukcyjną. Wynagrodzenie Merkandi Aukcje  musi być również wypłacone, jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta z osobą trzecią z powodu przekazania informacji przez klienta i/lub sprzedającego. 

7.5 Do momentu sprzedaży Przedmiotu Obiekt pozostaje własnością Sprzedającego. Sprzedający ubezpiecza Przedmiot od ognia, innych szkód i kradzieży. 

ARTYKUŁ 8. PŁATNOŚCI

8.1 Jeżeli nabywca wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych, Merkandi Aukcje zobowiązuje się przekazać dane sprzedającego celem dokończenia transakcji. Merkandi Aukcje nie pośredniczy w płatnościach za wylicytowane przedmioty i nie bierze odpowiedzialności zarówno za otrzymanie zapłaty przez sprzedającego jak i otrzymanie towaru przez kupującego.

8.2 Jeśli cena zakupu nie zostanie zapłacona w terminie, Merkandi Aukcje obciąży dodatkowo nabywcę wartością 15% ceny zakupu, która stanowi kwotę ryczałtową za odzyskanie kosztów i / lub kosztów pozasądowych, powiększone o ustawowe odsetki od należnej kwoty, począwszy od dnia w którym płatność była ostatecznie należna, do dnia zapłaty. Sprzedający wyraża zgodę na pobranie od kupującego dodatkowych opłat i nie rości sobie do nich żadnych praw.

8.3 Kupujący, który chce zapłacić fakturę pro forma zwolnioną z podatku VAT, z tytułu zwolnienia zgodnie z art. 138 § 1 dyrektywy 2006/112 / WE, musi spełnić następujące warunki:

 • Poproś o formularz zwolnienia z podatku VAT, wysyłając wiadomość na adres e-mail: aukcje@merkandi.pl w związku z dostawą wewnątrz UE; i podaj prawidłowy (aktywny) numer VAT UE

 • Prawidłowo wypełniony formularz należy zeskanować i odesłać  na adres e-mail: aukcje@merkandi.pl

 • Należy opłacić fakturę pro forma, korzystając z konta bankowego znajdującego się w kraju, w którym jest zarejestrowany płatnik podatku VAT UE

8.4 W przypadku, gdy sprzedane Partie zostaną wywiezione poza Unię Europejską, zakup jest zwolniony z podatku VAT. Dowód wywozu zostanie potwierdzony na dokumencie EX-1, który zostanie dostarczony przez organy celne. Jeśli Kupujący jest zarejestrowany w Merkandi Aukcje jako osoba spoza UE, faktura pro forma wysłana do Kupującego przez Merkandi Aukcje będzie jednak zawierać podatek VAT. Płatność otrzymana przez Merkandi Aukcje będzie zawierać podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu podatku VAT w ciągu 40 dni roboczych od dostarczenia dokumentów eksportowych przez kupującego.

 

 

ARTYKUŁ 9. BEZPIECZEŃSTWO

9.1 Osoby wchodzące do budynków i lokali w dniu oglądania lub w dniu zakupu robią to w pełni na własne ryzyko. Osoby są zobowiązane do

postępowania zgodnie z instrukcjami wydanymi przez klienta, Merkandi Aukcje i / lub osób trzecich zaangażowanych przez Merkandi Aukcje, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obecnym osobom.

9.2 Sprzedający i Merkandi Aukcje nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z dostępem do wyżej wymienionych budynków i lokali.

 

ARTYKUŁ 10. ZAKUP

10.1 Jeżeli nabywca wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych, sprzedający, w określonych terminach i miejscach, umożliwi odbiór danej partii, na podstawie formularza wydania towaru/przedmiotu (-ów) przedstawionego przez kupującego. Merkandi Aukcje i/lub sprzedający może ustalić, że pewna partia / niektóre partie można odebrać dopiero po zakupie innych partii.

10.2 Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe przekazanie kupującemu zakupionych ruchomości i/lub nieruchomości. 

10.3 Jeśli nabywca odmówi zakupu lub nie dostarczy informacji lub instrukcji wymaganych do sfinalizowania umowy zakupu, odpowiednio zapłacił  za przedmiot (-y), ale nie odebrał zakupionych przedmiotów w czasie i w dniu określonym przez Merkandi Aukcje i/lub sprzedającego, Merkandi Aukcje i/lub sprzedający będzie upoważniony do przechowywania zakupionych przedmiotów  na ryzyko nabywcy, na przykład przez okres do jednego miesiąca lub krótszy. Jeśli nabywca po wskazanym okresie nadal nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy zakupu, nabywca pokrywa koszty administracyjne, koszty przechowywania i ubezpieczenia w wysokości 5% wartości zakupionych przedmiotów (-tu) ale nie mniej niż 350 €. Po wspomnianym okresie jednego miesiąca lub krótszym podanym przez Merkandi Aukcje i/lub sprzedającego zakłada że nabywca zrzekł się prawa własności do przedmiotów, a Merkandi Aukcje i/lub sprzedający będzie upoważniony do ponownego rozporządzenia przedmiotami. Ten zapis ma zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Merkandi Aukcje do żądania wykonania umowy przez cały czas.

10.4 Sprzedający jest odpowiedzialny za zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań kraju UE lub kraju poza UE , niezależnie od ich charakteru, dotyczących sprzedawanych ruchomości czy też nieruchomości. Oznacza to między innymi, że sprzedawca musi postępować zgodnie z prawem i przepisami danego kraju, uzyskać wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz jeśli to konieczne uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia. Uregulować we własnym zakresie wszystkie podatki i opłaty. Jeśli przedmioty mają zostać przetransportowane, klient lub nabywca są rejestrowani w dokumentach przewozowych lub celnych jako nadawcy, odpowiednio odbiorcy, a nie Merkandi Aukcje.

10.5 Przeniesienie własności przedmiotu(-ów) następuje przy alokacji czyli oddaniu zakupionych przedmiotów do dyspozycji nabywcy. Zakup lub, w zależności od przypadku, przeniesienie nastąpi pod rygorystycznym warunkiem, że pełna cena zakupu i wszelkie inne kwoty, które mogą być należne od nabywcy, zostały zapłacone przez nabywcę

oraz - w przypadku sprzedaży jednej lub więcej pozycji na zlecenie powiernika - pod warunkiem wydania zgody na zawarcie umowy przez komornika i/lub sędziego nadzorującego sprzedaż. 

10.6 Jeśli konieczne jest rozmontowanie zakupionych przedmiotów w celu zakupu, nabywca zrobi to na własny rachunek i ryzyko. Nabywca jest uprawniony do demontażu przedmiotów powiązanych z przedmiotami zakupionymi przez innego nabywcę (stanowiący rozmontowywalny element innego urządzenia nie będącego przedmiotem zakupu) tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody na piśmie od Merkandi Aukcje i / lub sprzedawcy. Kupujący jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie demontażu wobec Merkandi Aukcje i / lub sprzedawcy oraz roszczeniami osób trzecich. 

10.7 Kupujący wymaga wyraźnej zgody Merkandi Aukcje i / lub sprzedawcy na użycie własnego wózka widłowego do przemieszczania i / lub ładowania partii. Kupujący jest świadomy odpowiednich przepisów i rozporządzeń, takich jak przepisy BHP i  inne oraz powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wózek widłowy. Nabywca jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie wózka widłowego w miejscu aukcji.

10.8 Jeśli okaże się, że partii nie można dostarczyć z powodu roszczeń osób trzecich lub z powodu faktu, że zakup może spowodować nieodwracalne zniszczenia budynków lub lokali, w których lub na których terenie znajduje się przedmiot (-y), Merkandi Aukcje ma prawo do

rozwiązania umowy zakupu. Wypowiedzenie powinno nastąpić pocztą elektroniczną i / lub listem poleconym do nabywcy na adres podany przez nabywcę, po którym Merkandi Aukcje i / lub sprzedawca jest / są zobowiązani zwrócić nabywcy tylko kwotę, którą już zapłacił za zakup przedmiotu (-ów).

10.9 Nabywca, którego partia (-ie) utrudnia / przeszkadza w odbiorze innych partii, jest zobowiązany, niezwłocznie po powiadomieniu o tym przez Merkandi Aukcje przez e-mail i / lub zawiadomienie na adres podany przez nabywcę, dokonać odbioru w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli tego nie zrobi, Merkandi Aukcje ma prawo aby odbiór i ewentualne przechowywanie dokonywały osoby trzecie, na rachunek i ryzyko nabywcy.

10.10 Merkandi Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za wywóz / utylizację odpadów.

10.11 Merkandi Aukcje poinformuje kupującego o obecności odpadów, gdy tylko dowie się o nich w trakcie realizacji umowy.

 

 

ARTYKUŁ 11. DANE OSOBOWE / SPRZEDAWCY /KUPUJĄCY/ OSOBY TRZECIE

11.1 Sprzedawca i kupujący zgadzają się, że dane osobowe i / lub dane firmowe sprzedawcy lub osoby trzeciej, które mogą być obecne na lub w partii, nie stanowią części umowy zakupu. Nabywca jest zobowiązany,  odpowiednio je zniszczyć. Obowiązkiem nabywcy jest potraktować te dane jako poufne i nie wykorzystywać ich we własnych celach.

11.2 Dane identyfikacyjne sprzedającego są ukryte dla wszystkich innych użytkowników. Merkandi Aukcje ma prawo ujawnić dane kontaktowe innych klientów tylko w przypadkach, gdy umowa została zawarta bezpośrednio między dwoma klientami, a także w przypadku wizyty na miejscu. Dane identyfikacyjne Sprzedającego, a także dane przesyłane do Merkandi Aukcje w związku z zawarciem transakcji zostaną zapisane przez Merkandi Aukcje w formie do odczytu maszynowego. Dane będą wykorzystywane przez Merkandi Aukcje wyłącznie w celu obsługi platformy aukcyjnej oraz do innych świadczonych usług przez Merkandi Aukcje. Merkandi Aukcje ma prawo do przechowywania danych dotyczących zakończonych transakcji. Klient niniejszym wyraża zgodę na taką rejestrację.

11.3 Jeżeli zostanie wyraźnie uzgodnione, Merkandi Aukcje będzie traktować tożsamość Zleceniodawcy w sposób poufny w stosunku do potencjalnych nabywców

 

 

ARTYKUŁ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1 Jeśli sprzedający nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych ogólnych warunków, w tym (ale nie wyłącznie): sprzedaży przedmiotu aukcji innemu podmiotowi poza platformą aukcyjną Merkandi Aukcje; braku przekazania partii na czas i / lub niedostarczenia informacji lub dokumentów wymaganych do sprzedaży. Sprzedający zalega w takich przypadkach z mocy prawa, a kupujący jest upoważniony do rozwiązania umowy ze sprzedającym. Merkandi Aukcje ma prawo do obciążenia sprzedającego kosztami utraconej opłaty aukcyjnej.

12.2 W przypadku zaistnienia okoliczności w odniesieniu do osób i / lub materiałów używanych przez Merkandi Aukcje lub których Merkandi Aukcje ma zwyczaj używać przy wykonaniu umowy kupna/sprzedaży, które ma taki charakter, że wykonanie umowy kupna/sprzedaży staje się niemożliwe, uciążliwe i / lub nieproporcjonalnie kosztowne, że nie byłoby już uzasadnione żądanie wykonania umowy zakupu, Merkandi Aukcje ma prawo rozwiązać umowę kupna/sprzedaży bez obowiązku zapłaty odszkodowania (za szkody) nabywcy/sprzedawcy.

12.3 Jeżeli przed dostawą i / lub zakupem wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają dostawę lub zakup przedmiotu z powodu siły wyższej

ze strony sprzedawcy lub Merkandi Aukcje, na przykład w wyniku pożaru, kradzieży lub uszkodzenia spowodowanego siłą naturalną, sprzedawca i Merkandi Aukcje będą upoważnieni do rozwiązania

umowy i nie są zobowiązani do wypłaty odszkodowania. W takim przypadku Merkandi Aukcje i sprzedawca będą zobowiązani jedynie do zwrotu ceny zakupu otrzymanej przez Merkandi Aukcje oraz, o ile Merkandi Aukcje/Sprzedający wysłał fakturę do nabywcy w odniesieniu do danych pozycji faktura zostanie zaksięgowana poprzez wysłanie noty korygującej.

12.4 Możliwość dokonania cesji (przeniesienia prawa wynikającego z umowy) jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Merkandi Aukcje.

 

ARTYKUŁ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1 Odpowiedzialność Merkandi Aukcje, która pozostaje po zastosowaniu innych postanowień niniejszych Ogólnych warunków aukcji, Ogólnych Warunków (jeśli dotyczy) Szczegółowych warunków aukcji) zawsze będą ograniczone do kwoty, o którą można się ubiegać

z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Merkandi Aukcje. W przypadku, gdy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Merkandi Aukcje nie obejmuje zdarzenia, odpowiedzialność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Merkandi Aukcje będzie ograniczona do 5000 €, -.

13.2 Merkandi Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze, takie jak szkody w postaci utraty zysku lub braku możliwości sprzedaży przedmiotów lub inne.

13.3 Jakakolwiek odpowiedzialność Merkandi Aukcje w związku z jakimikolwiek niedotrzymaniem warunków partii lub w związku z (domniemanym) naruszeniem praw (własności intelektualnej)

osób trzecich jest wykluczone. 

13.4 Każde prawo nabywcy/sprzedającego do roszczeń wobec Merkandi Aukcje przestaje obowiązywać po upływie 2 tygodni od dostarczenia lub udostępnienia nabywcy przedmiotów na podstawie umowy, chyba że sprzedający wszczął postępowanie przed właściwym sądem w tym terminie.

13.5 Sprzedawca odpowiada  za wszystkie widoczne lub ukryte wady wystawionych na aukcji ruchomości i nieruchomości. Jest również odpowiedzialny za spełnienie wymogów dotyczących dokumentacji, ilości, istnie

Codzienne powiadomienia o nowych aukcjach i nowościach w serwisie Merkandi.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.